DOI: https://doi.org/10.24919/2413-2039.9/41.175704

SZKOLNICTWO, WYCHOWANIE I OPIEKA NA ŁAMACH «GAZETY DOMOWEJ» (1904–1906)

Izabela Krasińska

Анотація


КРАСІНСЬКА Ізабела – доктор габілітована, професор, Інститут журналістики та Інформації, Гуманістичний відділ, Університет імені Яна Кохановського, вул. Свєтокшиска, 21Д, Кельце, 25-406, Польща

E-mail address: izabela.krasinska@ujk.edu.pl

ORCID: https://orcid.org/0000-0002-5897-9333

Бібліографічний опис статті: Krasińska, I. (2019). Szkolnictwo, wychowanie i opieka na łamach «Gazety Domowej» (1904–1906). Людинознавчі студії. Серія «Педагогіка», 9/41, 132–148. doi: 10.24919/2413-2039.9/41.175704.

Історія статті

Одержано: 28 травня 2019

Прорецензовано: 25 червня 2019

Подано до редакції: 20 липня 2019

Доступ он-лайн: 24 вересня 2019

 

Journal homepage:

http://lssp.dspu.edu.ua/

p-ISSN 2313-2094

e-ISSN 2413-2039

© 2019 The Author. Human studies. Series of «Pedagogy» published by Drohobych Ivan Franko State Pedagogical University & Open Journal Systems. This is an open access article under the CC BY-NC-SA 4.0 license (http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/).

2 березня 1863 р. цар Олександр II опублікував епітомію про благодійництво селян, метою якого було, серед іншого, відвести селян Польського Королівства від участі у січневому повстанні, що спалахнуло на землях Російської імперії в 1863 р. Крах цього національно-визвольного сплеску проти царизму в Польщі спричинив численні репресії, переслідування та обмеження в суспільному, економічному та культурному житті й освіті. Прикладом цього є вилучення польської мови із загального вживання серед інших у кабінетах і школах та заміна її російською. У Польському Королівстві були накладені суворі системні накази на концепцію щодо публікації у пресі та наповнення складу редакторів нових періодичних видань. Також було важко запустити новий журнал, оскільки це залежало від згоди Комітету з преси у Петербурзі. Проте раніше потрібно було звертатися за підтримкою до варшавського генерал-губернатора. Розвиток преси у Польському Королівстві також обмежувався введеною 17 вересня 1869 р. превентивною цензурою, яка перешкоджала вільному потоку інформації від видавця до читача.

У такі складні часи на ринку видавництва та видавництва Варшави, яка була столицею Польського Королівства, з’явився новий щотижневий журнал «Gazeta Domowa». Журнал виходив регулярно з січня до грудня 1904 року, його редактором був відомий варшавський журналіст Фелікс Фрайз (1843–1907). Хоча журнал мав і практичний характер, проте сьогодні він ще може бути цінним джерелом для дослідження освіти, виховання. На його сторінках ми можемо отримати інформацію про створення та функціонування нових шкільних закладів: жіночих шкіл, побутових шкіл, художньої школи для жінок, школи образотворчих мистецтв у Варшаві та навіть школи політичних наук у Львові. Було написано про організовані навчальні курси з читання, письма та арифметики для майстрів або робітників, які проводилися найчастіше вечером після закінчення роботи. Деяка увага також приділялася питанням освіти й опіки, інформувала читачів про організовані для дітей з бідних варшавських сімей літніх і медичних колоній, де вони могли відпочити на лоні природи та оздоровитися. Хворих на рахіт дітей за кошти громадських благодійних організацій відправляли до санаторію в Цехоцінеку. Вчителі з Польського Королівства володіли також будинками відпочинку в Закопане, Варшаві та Зелоньці; крім того, для них було створено оздоровчий відпочинок у Закопане. Крім усього іншого, було написано про діяльність Варшавського християнського товариства захисту жінок, акт якого був затверджений 10 грудня 1903 р. Товариство надавало необхідну допомогу молодим одиноким жінкам і дівчаткам-підліткам з провінцій, які приїхали до Варшави шукати роботу, щоб вони не стали жертвами так званих «торговців життям», намагалося прихистити їх, гарантували роботу та навіть навчало деяких професій. «Gazeta Domowa» також повідомляла про багато інших організацій догляду та виховання, у тому числі для прислужників або підлітків з бідних сімей.


Ключові слова


школи; опіка та навчальні заклади; польська преса; XIX–XX століття

Повний текст:

PDF (Polski)

Посилання


Bednarz-Grzybek, R. (2018). Wychowanie zdrowotne w polskojęzycznych czasopismach uzdrowiskowych (1844‒1914) [Health education In the Polish language spa magazines (1844‒1914)]. Lublin: Wyd. UMCS [in Polish].

Beylin, K. (1972). W Warszawie w latach 1900‒1914 [In Warsaw in the years 1900‒1914]. Warszawa: Państwowy Instytut Wydawniczy [in Polish].

Bilans szkoły sztuk pięknych [Balance of art school]. (1904). Gazeta DomowaHome Newspaper, 34, p. 495 [in Polish].

Borowska, B. (1984). «Kierowniczka opinii i krzewicielka oświaty». Dziennikarze warszawscy drugiej połowy XIX wieku o zadaniach prasy (1866–1892) [«Opinion manager and propagator of education». Warsaw journalists of the second half of the nineteenth century on press assignments (1866–1892)]. In E. Jankowski & J. Kulczycka-Saloni (Eds.), Problemy literatury polskiej okresu pozytywizmu. Seria 2Problems of Polish literature in the period of positivism. Series 2. Wrocław: Zakład Narodowy im. Ossolińskich – Wyd. PAN [in Polish].

Dom pracy dla dziewcząt [A work home for girls]. (1904). Gazeta DomowaHome Newspaper, 7, p. 100 [in Polish].

Dom św. Zyty. Szkoła dla sług [Saint Zyta’s House. School for servants]. (1904). Gazeta DomowaHome Newspaper, 50, p. 698 [in Polish].

Giełżyński, W. (1962). Prasa warszawska 1661–1914 [Warsaw Press 1661–1914]. Warszawa: PWN [in Polish].

Grzelewska, D. et al. (2001). Prasa, radio i telewizja w Polsce. Zarys dziejów [Press, radio and television in Poland. Outline of history]. Warszawa: Elipsa [in Polish].

Karpenko, O. (2017). Orhanizatsiino-pedahohichni zasady opiky nad ditmy v Halychyni (1900–1939 rr.) [Organizational and pedagogical principles of child custody in Galicia (1900–1939)]. Nauka i osvita – Science and education, 2, 37–42 [in Ukrainian].

Kmiecik, Z. (1989). Prasa warszawska w latach 1886–1904 [Warsaw press in the years 1886–1904]. Wrocław [i in.]: Zakład Narodowy im. Ossolińskich – Wyd. PAN [in Polish].

Kolonie letnie [Summer camps]. (1904). Gazeta DomowaHome Newspaper, 9, p. 132 [in Polish].

Kolonie letnie pierwszej szwalni w Ignacowie [Summer camps of the first sewing shop in Ignaców]. (1904). Gazeta DomowaHome Newspaper, 14, p. 208 [in Polish].

Krasińska, I. (2010). Czytelnictwo prasy krajowej wśród mieszkańców guberni radomskiej na przełomie XIX i XX wieku [Reading of the national press among the inhabitants of the Radom gubernia at the turn of the 19th and 20th centurie]. In E. Sawa-Czajka (Ed.), Konteksty dziennikarstwa – The contexts of the journalism. Kielce: Wyższa Szkoła Umiejętności im. S. Staszica [in Polish].

Krasińska, I. (2015). Życie kulturalne w miastach i miasteczkach guberni radomskiej w latach 1864–1914 [Cultural life in the towns and cities of Radom gubernia territory in the years 1864–1914]. Radom: Radomskie Towarzystwo Naukowe [in Polish].

Kursy gospodarstwa wiejskiego [Rural farm courses]. (1904). Gazeta DomowaHome Newspaper, 40, p. 573 [in Polish].

Lechicki, C. (1979). Feliks Fryze (1843–1907) [Feliks Fryze (1843–1907)]. Zeszyty Prasoznawcze – Media Research Issues, 3, 89–112 [in Polish].

Letnie schronisko dla nauczycielek [Summer vacation house for teachers]. (1904). Gazeta DomowaHome Newspaper, 26, p. 387 [in Polish].

M. Ł. (1904). Przytułek dla kalek [Nursing home for cripples]. Gazeta DomowaHome Newspaper, 1, p. 9 [in Polish].

Natora-Macierewicz, H. (1991). Amerykańskie wzory (Feliks Fryze) [American patterns (Feliks Fryze)]. Kwartalnik Historii Prasy Polskiej – A quarterly of the History of the Polish Press, 3–4, 97–103 [in Polish].

Nowy zakład naukowy [A new school for girls]. (1904). Gazeta Domowa – Home Newspaper, 24, p. 360 [in Polish].

Paczkowski, A. (1983). Prasa codzienna Warszawy w latach 1918–1939 [The daily press of Warsaw in the years 1918–1939]. Warszawa: Państwowy Instytut Wydawniczy [in Polish].

Piechota, M. (2002). Jaka Ameryka? Polscy reportażyści dwudziestolecia międzywojennego o Stanach Zjednoczonych [What America? Polish reporters of the interwar period on the United States]. Lublin: Wyd. UMCS [in Polish].

Schronisko dla rzemieślników [House of care for craftsmen]. (1904). Gazeta Domowa – Home Newspaper, 5, p. 67 [in Polish].

Szkoła dla pracownic [School for female workers]. (1904). Gazeta Domowa – Home Newspaper, 35, p. 507 [in Polish].

Szkoła dla robotnic w Łodzi [School for female workers in Lodz]. (1904). Gazeta DomowaHome Newspaper, 40, p. 573 [in Polish].

Szkoła kucharska dla kobiet [Chef’s school for women]. (1904). Gazeta Domowa Home Newspaper, 1, p. 9 [in Polish].

Szkoła sztuk pięknych [School of Fine Arts]. (1904). Gazeta DomowaHome Newspaper, 1, p. 9 [in Polish].

Towarzystwo ochrony kobiet [Society for the protection of women]. (1904). Gazeta Domowa – Home Newspaper, 12, pp. 175‒176 [in Polish].

Wieczorne kursa rysunków dla nauczycielek [Evening drawing courses for teachers]. (1904). Gazeta DomowaHome Newspaper, 4, p. 53 [in Polish].

Wilanowski, P. (1904). Szkoły gospodarstwa domowego [Home teaching in schools]. Gazeta Domowa – Home Newspaper, 5, pp. 66–67 [in Polish].

Wyższa Szkoła Rzemiosł [College of Crafts]. (1904). Gazeta DomowaHome Newspaper, 26, p. 387 [in Polish].


Пристатейна бібліографія ГОСТ


ISSN 2313-2094 (print); e-ISSN 2413-2039