DOI: https://doi.org/10.24919/2413-2039.10/42.198796

THE PHENOMENON OF FOREIGN LANGUAGE EDUCATION IN THE MODERN SCIENTIFIC DISCOURSE

Borys Savchuk, Liubov Harapko

Анотація


САВЧУК Борис доктор історичних наук, професор кафедри педагогіки та освітнього менеджменту імені Богдана Ступарика, Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника, вул. Шевченка, 57, Івано-Франківськ, 76018, Україна

E-mail address: boris_savchuk@ukr.net

ORCID: https://orcid.org/0000-0003-2256-0845

ResearcherID: https://publons.com/researcher/2903385/boris-savchuk/

ГАРАПКО Любов – аспірант кафедри англійської філології та методики викладання іноземних мов, Мукачівський державний університет; викладач іноземної мови, Гуманітарно-педагогічний коледж Мукачівського державного університету, вул. Я. Коменського, 59, Мукачево, 89600, Україна

E-mail address: lubaharapko@ukr.net

ORCID: https://orcid.org/0000-0001-6401-301X

ResearcherID: https://publons.com/researcher/3471381/lyuba-harapko/

To cite this article: Savchuk, B., & Harapko, L. (2020). The phenomenon of foreign language education in the modern scientific discourse. Human Studies. Series of Pedagogy, 10/42, 11‒24. doi: https://doi.org/10.24919/2413-2039.10/42.198796

 

 

Article history

Received: December 15, 2019

Received in revised form: January 11, 2019

Accepted: March 11, 2020

Available online: April 28, 2020

Journal homepage:

http://lssp.dspu.edu.ua/

p-ISSN 2313-2094

e-ISSN 2413-2039

© 2020 The Authors. Human studies. Series of Pedagogy published by Drohobych Ivan Franko State Pedagogical University & Open Journal Systems. This is an open access article under the CC BY-NC-SA 4.0 license (http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/).

 

У статті здійснено аналіз сучасного наукового дискурсу щодо осмислення феномену іншомовної освіти. Узагальнено трактування понять і термінів, що визначають сучасну терміносистему навчання іноземної мови: “білінгвізм”, “багатомовність”, “полікультурна освіта”, “двомовна освіта”, “багатомовна освіта”, “рідна мова”, “іноземна мова”, “друга мова”, “чужа мова” та ін.

З’ясовано, що авторство терміна “іншомовна освіта” належить Є. Пассову, який увів його до наукового обігу в другій половині 90-х рр. ХХ ст. у контексті актуалізації особистісно орієнтованої парадигми освіти. Вчений-лінгвіст доводив, що цей термін має замінити поняття “навчання іноземної мові”, бо сучасна людина повинна вивчати не лише мову певного народу і країни, але й культуру. Показано, що термін “іншомовна культура” певною мірою штучно інтеріоризований у теорію і практику української педагогічної науки, адже в англомовній літературі не виявлено його відповідника у формулюванні “foreign language education”. Натомість у ній фігурує термін “language education” для позначення теорії і практики набуття другої мови або іноземної мови.

Визначено внесок українських і зарубіжних учених – педагогів і лінгвістів – у розробку теоретико-методологічних аспектів іншомовної культури. Представлено відображення у науково-педагогічній літературі основних інтерпретацій цього феномену. Показано, що термін “іншомовна освіта” став загальновживаним в українській педагогічній науці, зокрема активно використовується у працях про її розвиток в України та зарубіжних країнах. Запропоновано визначення іншомовної освіти як спеціально організованого педагогічного процесу навчання, виховання і розвитку особистості здобувача освіти на основі змісту і засобами навчальної дисципліни “іноземна мова”. Виходячи з аналізу педагогічної та лінгвістичної літератури, розкрито сутнісні характеристики феномену “іншомовна освіта” в аспектах її цілісності, аксіологічної спрямованості, інструментальності, дієвості і результативності. Виокремлено і схарактеризовано основні структурні компоненти іншомовної освіти: гносеологічний (знання культури і мови країни); навчальний (мовні знання і вміння як засоби спілкування); розвивальний (психологічні, ментальні характеристики носіїв мови і культурних цінностей певної країни); виховний (педагогічний зміст іншомовної культури, що стосується її морально-етичних, естетичних, інших аспектів).


Ключові слова


іншомовна освіта; полікультурна освіта; двомовна освіта; багатомовна освіта; рідна мова; іноземна мова; друга мова

Повний текст:

PDF (English)

Посилання


Ahadullin, R. (2004). Polikulturna osvita: metodoloho-teoretychnyy aspekt [Multicultural education: methodological-theoretical aspect]. Pedahohika i psykholohiya – Pedagogy and psychology, 3, 18–29 [in Ukrainian].

Batsevych, F. (2007). Slovnyk terminiv mizhkulturnoyi komunikatsiyi [Glossary of terms of intercultural communication]. Kyiv: Dovira [in Ukrainian].

Bazhenova, I. (2009). Do problemy rozvytku zmistu inshomovnoyi osvity na suchasnomu etapi [On the problem of development of the content of foreign language education at the present stage]. Visnyk Zhytomyrskoho derzhavnoho universytetu. Pedahohichni nauky – Bulletin of Zhytomyr State University. Pedagogical Sciences, 44, 84–87 [in Ukrainian].

Bialystok, E. (2011). Reshaping the Mind: The Benefits of Bilingualism. Canadian Journal of Experimental Psychology/Revue Canadienne de Psychologie Expérimentale, 65 (4), 229–235. doi: 10.1037/a0025406.

Biletska, I. (2008). Bahatomovnist ta sotsialno-pedahohichni zasady movnoyi polityky SShA [Multilingualism and the social and pedagogical principles of US language policy]. Retrived from https://dspace.udpu.edu.ua/bitstream/6789/1265/1/Bagatomovnist_ta_socialno-pedagogichni_zasady_movnoi_polityky_v_SHA.pdf [in Ukrainian].

Bulgarova, B., Bragina, M., Novoselova, N., & Zolotykh, E. (2017). Teoretiko-metodologicheskie osnovy klassifikatsii i tipologizatsii bilingvizma [Theoretical and methodological foundations of the classification and typologization of bilingualism]. Vestnik Rossiyskogo universiteta druzhby narodov – Bulletin of Russian University of People’s Friendship, 3/14, 384–392. Retrieved from https://www.researchgate.net/publication/321042010_CLASSIFICATION_AND_TYPOLOGY_OF_BILINGUALISM [in Russian].

Cenoz, J. (2009). Towards Multilingual Education: Basque Educational Research from an International Perspective. Bristol: Multilingual Matters.

Cenoz, J. (2013). Defining Multilingualism. Annual Review of Applied Linguistics, 33, 3–18. doi: 10.1017/S026719051300007X.

Galskova, N. (2008). Obrazovanie v oblasti inostrannykh yazykov: novye vyzovy i prioritety [Foreign language education: new challenges and priorities]. Inostrannye yazyki v shkole – Foreign languages at school, 5, 2–7 [in Russian].

Gusevskaya, N. (2011). Inoyazychnoe obrazovanie kak istoryko-obrazovatelnyy fenomen [Foreign-language education as a historical and educational phenomenon]. Uchenye zapiski Zabaykalskogo gosudarstvennogo gumanitarno-pedagogicheskogo universiteta im. N.G. ChernyshevskogoScientific notes of the Trans-Baikal State Humanitarian and Pedagogical University named after N.G. Chernyshevsky. Retrieved from https://cyberleninka.ru/article/n/inoyazychnoe-obrazovanie-kak-istoriko-obrazovatelnyy-fenomen [in Russian].

Hamanyuk, V. (2012). Inshomovna osvita v Nimechchyni v konteksti zahalnoyevropeyskykh intehratsiynykh protsesiv: teoriya i praktyka [Foreign language education in Germany in the context of pan-European integration processes: theory and practice]. Kryvyi Rih: Publishing House [in Ukranian].

Hurenko, O. (2009). Polikulturna osvita: do sutnosti ponyattya [Multicultural education: the essence of the concept]. Zbirnyk naukovykh prats Berdyanskoho derzhavnoho pedahohichnoho universytetu: Pedahohichni nauky ‒ Collection of scientific works. Berdiansk State Pedagogical University: Pedagogical Sciences, 1, 95–103. Berdyansk [in Ukrainian].

Kavé, G., Eyal, N., Shorek, A., & Cohen-Mansfield, J. (2008). Multilingualism and Cognitive State in the Oldest Old. Psychology and Aging, 23 (1), 70–78. doi: 10.1037/0882–7974.23.1.70.

Kuznetsova, O. (2003). Rozvytok movnoyi osvity u serednikh i vyshchykh navchalnykh zakladakh Velykoyi Brytaniyi druhoyi polovyny XX st. [Development of Language Education in Secondary and Higher Education in Great Britain in the Second Half of the 20th Century]. (Doctor’s thesis (Education)). Kharkiv [in Ukrainian].

Loshchenova, I. (2002). Problema polikulturnosti u pedahohichnykh teoriyakh [The Problem of Multiculturalism in Pedagogical Theories]. Retrieved from http://bibl.kma.mk.ua/pdf/naukpraci/pedagogika/2002/24-11-13.pdf [in Ukrainian].

Milyutina, O. (2010). Polikulturna osvita yak skladova natsionalnoho kurykulumu Velykoyi Brytaniyi [Multicultural education as part of the UK national curriculum]. Porivnyalno-pedahohichni studiyiComparative-pedagogical studios, 3–4, 116–123 [in Ukrainian].

Nikolayeva, S. (2016). Kontseptsiya inshomovnoyi osvity v Ukrayini: rozrobka i realizatsiya [The concept of foreign language education in Ukraine: development and implementation]. International scientific and practical conference “World science”, 4 (4), 60–61 [in Ukrainian].

Passov, E. (1998). Kommunikativnoe inoyazychnoe obrazovanie. Kontseptsiya razvitiya individualnosti v dialoge kultur [Communicative foreign language education. Concept of development of individuality in a dialogue of cultures]. Lipetsk [in Russian].

Passov, E. (2003). “Tank modernizatsii” na nive obrazovaniya [“Modernization tank” in the sphere of education]. Moscow: GLOSSA-PRESS [in Russian].

Passov, E. (2008). Kommunikativnoe inoyazychnoe obrazovanie: gotovim k dialogu kultur [Communicative foreign language education: we are ready for a dialogue of cultures]. Minsk: Lexis [in Russian].

Pershukova, O. (2016). Tendentsiyi rozvytku bahatomovnoyi osvity shkolyariv u krayinakh Zakhidnoyi Yevropy (druha polovyna XX ‒ pochatok XXI st.) [Trends in the development of multilingual education of pupils in Western Europe (second half of XX ‒ beginning of XXI century)]. (Doctor’s thesis (Education)). Kyiv [in Ukrainian].

Pohribnyy, A. (2003). Svitovyy movnyy dosvid ta ukrayinski realiyi [World language expe-rience and Ukrainian realities]. Kyiv: Medobory [in Ukrainian].

Shveytser, A. (1990). Sotsiolingvistika [Sociolinguistics]. Lingvisticheskiy entsiklopedicheskiy slovar ‒ Linguistic Encyclopaedic Dictionary. Retrieved from http://tapemark.narod.ru/les/481c.html [in Russian].

Syva, Yu. (2008). Analiz osnovnykh pidkhodiv ta providnykh kontseptualnykh idey do vyznachennya suti polikulturnoyi osvity [An analysis of the main approaches and leading conceptual ideas for defining the essence of multicultural education]. Naukovi zapysky. Seriya: Filolohiya – Scientific Bulletin. Series of Filology, 9, 40–51 [in Ukrainian].

Tadeyeva, M. (2011). Suchasni tendentsiyi rozvytku shkilnoyi inshomovnoyi osvity v krayinakh-chlenakh Rady Yevropy (porivnyalnyy analiz) [Current trends in foreign language school education in Council of Europe member states (a comparative analysis)]. (Doctor’s thesis (Education)). Luhansk [in Ukrainian].

Talalay, Yu. (2017). Modernizatsiya navchannya inozemnykh mov u starshykh shkolakh krayin Tsentralnoyi Yevropy v umovakh multylinhvizmu [Modernization of the foreign language teaching in Central European high schools in multilingual conditions]. (Candidate’s thesis (Education)). Drohobych [in Ukrainian].

Vaynraykh, V. (1972). Odnoyazychie i mnogoyazychie. Novoe v lingvistike [Monolingual and multilingual. New in Linguistics]. Yazykovye kontakty – Language contacts, 6, 25–60 [in Russian].

Vereshchagin, E. (1969). Psikhologicheskaya i metodicheskaya kharakteristika dvuyazychiya (bilingvizma) [Psychological and methodological characteristics of bilingualism]. Moscow [in Russian].

Vetchinova, M. (2009). Teoriya i praktika inoyazychnogo obrazovaniya v otechestvennoy pedagogike vtoroy poloviny XIX – nachala XX veka [Theory and practice of foreign language education in domestic pedagogy of the second half of XIX ‒ beginning of XX century]. (Doctor’s thesis (Education)). Moscow [in Russian].

Zahnitko, A. (2012). Slovnyk suchasnoyi linhvistyky: ponyattya i terminy [Dictionary of Modern Linguistics: Concepts and Terms]. Donetsk: DonNU [in Ukrainian].


Пристатейна бібліографія ГОСТ


ISSN 2313-2094 (print); e-ISSN 2413-2039