DOI: https://doi.org/10.24919/2413-2039.11/43.220435

THEORETICAL FUNDAMENTALS OF THE EDUCATIONAL PROCESS REGIONALIZATION IN HIGHER EDUCATION INSTITUTIONS OF UKRAINE

Inna Strazhnikova, Inha Yehorova

Анотація


СТРАЖНІКОВА Інна – доктор педагогічних наук, професор кафедри педагогіки та освітнього менеджменту імені Богдана Ступарика, ДВНЗ “Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника”, вул. Шевченка, 57, м. Івано-Франківськ, 76000, Україна

E-mail address: zavina@email.ua

ORCID: http://orcid.org/0000-0001-5921-6197

ResearcherID: https://publons.com/researcher/1775419/inna-strazhnikova/

ЄГОРОВА Інгакандидат педагогічних наук, доцент, доцент кафедри педагогіки та освітнього менеджменту імені Богдана Ступарика, ДВНЗ “Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника”, вул. Шевченка, 57, м. Івано-Франківськ, 76000, Україна

E-mail address: yegorova.inga@gmail.com

ORCID: https://orcid.org/0000-0001-8070-9455

To cite this article: Strazhnikova, I., & Yehorova, I. (2020). Theoretical fundamentals of the educational process regionalization in higher education institutions of Ukraine. Human Studies. Series of Pedagogy, 11/43, 39‒49. doi: https://doi.org/10.24919/2413-2039.11/43.220435

Article history

Received: July 27, 2020

Received in revised form: August 23, 2020

Accepted: November 23, 2020

Available online: December 30, 2020

Journal homepage:

http://lssp.dspu.edu.ua/

p-ISSN 2313-2094

e-ISSN 2413-2039

© 2020 The Authors. Human studies. Series of Pedagogy published by Drohobych Ivan Franko State Pedagogical University & Open Journal Systems. This is an open access article under the CC BY-NC-SA 4.0 license (http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/).

 

У статті розглядаються проблеми регіоналізації освітнього процесу у ЗВО та шляхи їх розвʼязання, адже сьогодні залишаються недостатньо сформованими теоретико‐методологічні основи дослідження розвитку регіональних освітніх систем і понятійно‐термінологічний апарат, пов’язаний з цією проблематикою. В останні роки дедалі популярнішими стають галузеві дослідження з питань глобалізації. Така тенденція є очікуваною з огляду на історичну глибинність та джерельну складність явища світової інтеграції. Однією з таких окремих сфер глобалістики стала глобалістика освіти. Особливо актуальними такого роду пошукові роботи стали у вимірі вищої школи, оскільки саме остання зазнала найбільш явних змін під впливом вимог сучасності.

Окрім різноманіття наукових поглядів на феномен глобалізації в освіті, присутня також проблема диференційованої реакції на зустрічні умови в рамках окремих навчальних структур в різних країнах та регіонах. Глобалізація вчинила вплив в соціальних реформах національних держав, до яких сектори освіти змушені пристосуватися в нових глобальних умовах, що характеризуються гнучкістю, різноманітністю, посиленням конкуренції і непередбачуваною змінністю. Розуміння впливу глобалізації на освітній процес у закладах вищої освіти є важливим для будь-якого розробника політики, конструктора реформ та освітнього лідера, зокрема.

У звʼязку з тим, що вища освіта є помітною в глобальних ринкових відносинах, вона навчає керівників і технологів глобального бізнесу; здійснює основне зростання студентської мобільності в глобальному масштабі, що сприяє бізнес-дослідженням і діловому зближенню націй тощо. Отже, ми розглядаємо освітній регіоналізм як різні форми соціально-культурної і політичної самоідентифікації територіальних співтовариств, що проявляють себе в ідеях, настроях, діях, намірах, направлених на збереження самобутності регіону або підвищення його статусу в державній освітній системі.


Ключові слова


регіоналізм; освітній процес; заклади вищої освіти; регіон; глобалізація; система освіти; світовий розвиток; Україна

Повний текст:

PDF (English)

Посилання


Kasyanova, O. (2010). Ekspertyza rehionalnoyi systemy osvity na zasadakh staloho rozvytku [Examination of the regional education system on the basis of sustainable development]. Teoriya ta metodyka upravlinnya osvitoyu – Theory and methods of education management, 3, 1–12 [in Ukrainian].

Leitch, D. (2019). Leaving like an Englishman: Assisting institutional reform in post-communist Ukraine. Development Policy Review, 37, 111–128. doi: https://doi.org/10.1111/dpr.12330.

Makarov, H. (2005). Rehionalizm yak chynnyk politychnoho protsesu u suchasnomu ukrayinskomu suspilstvi [Regionalism as a factor in the political process in modern Ukrainian society]. (Extended abstract of candidate’s thesis of political sciences). Kyiv [in Ukrainian].

Makarychev, A. (n.d.). Vliyanie zarubezhnykh kontseptsiy na razvitie rossiyskogo regionalizma: vozmozhnosti i predely zaimstvovaniya [The Influence of Foreign Concepts on the Development of Russian Regionalism: Possibilities and Limits of Borrowing]. Retrieved from http://www.prof.msu.ru/publ/book/round3.htm#Mak [in Russian].

Melnyk, M. (2014). Normatyvno-pravove zabezpechennya diyalnosti osvitnioho okruhu [Regulatory and legal support of the educational district]. Nova pedahohichna dumka – New Pedagogical Thought, 4 (80), 3–7 [in Ukrainian].

Rodgers, P. (2006). Contestation and negotiation: regionalism and the politics of school textbooks in Ukraine’s eastern borderlands. Nations and Nationalism, 12, 681–697. doi: https://doi.org/10.1111/j.1469-8129.2006.00262.x.

Skott, P. (2000). Globalizatsiya v universitetakh [Globalization at the universities]. VVS “Alma Mater” ‒ “Alma Mater” High School Bulletin, 4, 3–8 [in Russian].

Shevchuk, A. (2013). Rehionalni osvitni systemy: teoriya, metodolohiya, praktyka innovatsiynoho rozvytku [Regional educational systems: theory, methodology, practice of innovative development]. Lviv: INAN [in Ukrainian].

Shmatenko, O., Khomutetska, N., Holub, A. et al. (2018). Vplyv hlobalnoyi intehratsiyi na rozvytok osvity [The impact of global integration on the development of education]. Viyskova medytsyna Ukrayiny – Military medicine of Ukraine, 1 (18), 114–117 [in Ukrainian].

Tausch, A. (2018). Globalisation and development: the relevance of classical “dependency” theory for the world today. International Social Science Journal, 68, 79–99. doi: https://doi.org/10.1111/issj.12190.

Terepyshchy, S. (2015). Dialektyka rehionalizatsiyi ta hlobalizatsiyi v sferi suchasnoyi vyshchoyi osvity [Dialectics of regionalization and globalization in the field of modern higher education]. Hileya: naukovyy visnyk. Seriya: Filosofiya – Hileya: scientific bulletin. Series: Philosophy, 94, 289–293 [in Ukrainian].

Yelahin, V. (Ed.). (2004). Polityka rehionalnykh orhaniv vlady: teoriya ta praktyka [Policy of regional authorities: theory and practice]. Kharkiv: Mahistr [in Ukrainian].

Zinchenko, V. (2015). Sotsiosystemna hlobalizatsiya vyshchoyi osvity: tendentsiyi, naslidky, perspektyvy [Sociosystem globalization of higher education: trends, consequences, prospects]. Osvitolohichnyy dyskurs – Educational discourse, 3 (11), 127–139 [in Ukrainian].


Пристатейна бібліографія ГОСТ


ISSN 2313-2094 (print); e-ISSN 2413-2039