DOI: https://doi.org/10.24919/2313-2094.31.91548

ПРОБЛЕМА ПЕРІОДИЗАЦІЇ ТА ОСВОЄННЯ НАУКОВО-ПУБЛІЦИСТИЧНОЇ СПАДЩИНИ А. МАКАРЕНКА В КОНТЕКСТІ ІННОВАЦІЙНОГО РОЗВИТКУ ОСВІТИ

Maryna Volikova

Анотація


У статті на основі визначення вихідних принципів проведення періодизації історико-педагогічною наукою представлено наукові підходи до розв’язання проблеми періодизації науково-педагогічної спадщини А.С. Макаренка, констатовано необхідність об’єктивної оцінки доробку вченого-педагога в контексті сучасних тенденцій розвитку вітчизняної історико-педагогічної науки.
Ключові слова: педагогічна спадщина А. Макаренка, періодизація, макаренкознавці, педагогіка, хронологічні межі.


Повний текст:

PDF

Посилання


Гетьманець І.О. Людина і світ у художній творчості А.С. Макаренка : автореф. дис. … канд. філолог. наук : 10.01.02 / І.О. Гетьманець. – Харківський національний педагогічний університет ім. Г.С. Сковороди. – Х., 2011. – 19 с. 2. Дічек Н.П. Спадщина А.С. Макаренка – феномен світового освітньо-виховного процесу до 120-ї річниці з дня народження А.С. Макаренка / Н.П. Дічек // Педагогіка і психологія : науково-теоретичний та інформаційний журнал Академії педагогічних наук України. – 2008. – № 3/4. – С. 5 – 14. 3. Карпенчук С.Г. Педагогічні технології А.С. Макаренка і сучасність : монографія / С.Г. Карпенчук. – Рівне : РДГУ, 2001. – 352 с. 4. Наточий Л.О. Сутність поняття “періодизація” щодо проблеми розвитку теорії управлінської культури керівників загальноосвітніх шкіл у вітчизняній педагогічній теорії (друга половина ХХ ст. – початок ХХІ ст.) / Л.О. Наточий // Науковий вісник Донбасу. – 2011. – № 3 (15) . – С. 35 – 43. 5. Попова Т.Н. Теоретические проблемы периодизации развития истори-ческой науки и ее истории [Электронный ресурс] / Т.Н. Попова – Режим доступа : http://wwwhistory.univer.kharkov.ua/book/Istoriografichniy_Zbirnyk_5_2002.pdf. 6. Сухомлинська О.В. Періодизація педагогічної думки в Україні: кроки до нового виміру / О.В. Сухомлинська // Збірник наукових праць до 10-річчя АПН України. – Частина 1. – Х. : ОВС, 2002. – С. 37 – 54. 7. Фролов А.А. А.С. Макаренко в СССР, России и мире : историография освоения и разработки его наследия (1939 – 2005 гг., критический анализ) / А. Фро-лов. – Н. Новгород : Изд-во Волго-Вятской академии гос. службы, 2006. – 417 с. 8. Школа О.В. Критерії періодизації та основні періоди розвитку методичної думки з фізики в Україні [Електронний ресурс] / О.В. Школа. – Режим доступу : http://conference. mdpu.org.ua/viewtopic.php.


Пристатейна бібліографія ГОСТ


ISSN 2313-2094 (print); e-ISSN 2413-2039