МЕТОДОЛОГО-ТЕОРЕТИЧНІ ЗАСАДИ ФОРМУВАННЯ ЗДОРОВОГО СПОСОБУ ЖИТТЯ ШКОЛЯРІВ ЗАСОБАМИ ФІЗИЧНОЇ КУЛЬТУРИ І СПОРТУ

Автор(и)

  • Oksana Danysko

DOI:

https://doi.org/10.24919/2313-2094.31.91552

Анотація

У статті узагальнення новітні наукові підходи до проблеми формування здорового способу життя дітей та молоді. Акцентовано увагу на тому, що провідними засобами формування здорового способу життя школярів є фізичне виховання і спорт. Конкретизовано методолого-теоретичні підходи щодо формування здорового способу життя школярів засобами фізичної культури і спорту: особистісно-соціальний; особистісно орієнтований; діяльнісний.
Ключові слова: формування здорового способу життя, фізична культура, спорт, концепції фізичного виховання.

Посилання

Апанасенко Г.Л. Физическое развитие детей и подростков / Геннадий Леонидович Апанасенко. – К. : Здоров’я, 1985. – 80 с. 2. Бабюк Т.Й. Теоретичні аспекти проблеми здоров’я та виховання здорового способу життя особистості / Тетяна Йосипівна Бабюк // Теоретико-методичні проблеми виховання дітей та учнівської молоді : зб. наук. праць. – К. : Ін-т проблем виховання АПН України, 2005. – Вип. 8. Кн. 2. – С. 113 – 117. 3. Бойченко Т.Є. Валеологія в сучасній системі гуманітарної науки та освіти / Т.Є. Бойченко // Філософські проблеми гуманітарних наук. – 2004. – № 3. – С. 82 – 92. 4. Вакуленко О.В. Здоровий спосіб життя як соціально-педагогічна умова становлення особистості у підлітковому віці : дис. … канд. пед. наук : 13.00.05 / Ольга В’ячеславівна Вакуленко. – К., 2001. – 260 с. 5. Горащук В.П. Теоретичні засади формування культури здоров’я школярів : автореф. дис. … д-ра пед. наук : 13.00.01 “Загальна педагогіка та історія педагогіки” / Валерій Павлович Горащук ; Харк. нац. пед. ун-т ім. Г.С. Сковороди. – Х, 2004. – 40 с. 6. Горчак С.И. К вопросу о дефиниции здорового образа жизни / С.И. Горчак // Здоровый образ жизни. Социально-философские и медико-гигиенические проблемы. – Кишинев : Штиинца, 1991. – С. 18 – 39. 7. Лапаєнко С.В. Формування ціннісних орієнтацій старших підлітків на здоровий спосіб життя : дис. … канд. пед. наук : 13.00.07 / Світлана Володимирівна Лапаєнко. – К., 2000. – 203 с. 8. Лисицын Ю.П. Общественное здоровье и здравоохранение / Юрий Павлович Лисицын. – М. : ГЭОТАР-медиа, 2007. – 512 с. 9. Мухамед’яров Н.Н. Методологічні засади формування здорового способу життя / Наіль Наримович Мухамед’яров // Педагогіка, психологія та медико-біологічні проблеми фізичного виховання і спорту. – 2013. – № 3. – С. 36 – 38. 10. Національна стратегія розвитку освіти в Україні на 2012 – 2021 роки [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.mon.gov.ua/images/files/news/ 12/05/4455.pdf. – Заголовок з екрану (дата звернення 20.12.2014 р.). 11. Никифоров Г.С. Психология здоровья : учебник / Герман Сергеевич Никифоров. – СПб. : Изд-во СПб ун-та, 2000. – 212 с. 12. Про впровадження нової навчальної програми з фізичної культури : лист МОН № 1/9-546 від 17.08.09 р. [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://osvita.ua/legislation/Ser_osv/4517. – Заголовок з екрану (дата звернення 20.12.2014 р.). 13. Солопчук М.І. Концептуальні підходи зміцнення та збереження здоров’я школярів у процесі фізичного виховання / Д.І. Солопчук, С.І. Живага, В.М. Малюгін. – Режим доступу : http://fizkultura.kpnu.edu.ua/wp-content/uploads/ sites/13/2014/06/24. – Заголовок з екрану (дата звернення 20.12.2014 р.). 14. Стан та чинники здоров’я українських підлітків : монографія / О.М. Балакірєва [та ін.] ; наук. ред. О.М. Балакірєва. – К. : ЮНІСЕФ, Укр. ін-т соц. дослідж. ім. О. Яременка. – К. : “К.І.С.”, 2011. – 172 с. 15. Статут (Конституція) Всесвітньої організації охорони здоров’я [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://zakon2.rada.gov.ua /laws/show/ 995_599. – Заголовок з екрану (дата звернення 20.12.2014 р.). 16. Формування здорового способу життя : [навч. посіб. для слухачів курсів підвищення кваліфікації держ. службовців] / О. Яременко [та ін.]. – К. : Укр. ін-т соц. досліджень, 2000. – 232 с. 17. Царенко А.В. Валеологія : підручник для 8 – 9 класів середніх загальноосвітніх шкіл / А.В. Царенко, Г.Ф. Яцук. – К. : Генеза, 1998. – 136 с. 18. Шиян Е.І. Освітня політика з питань здорового способу життя молоді у другій половині ХХ століття [Електронний ресурс] / Е.І. Шиян // Державне управління : Теорія та практика. – 2007. – № 2 (6). – Режим доступу до журн. : http://www.nbuv.gov.ua/ejournals/DUTP/2007. – Заголовок з екрану (дата звернення 20.12.2014 р.).

##submission.downloads##

Опубліковано

2017-02-01

Номер

Розділ

Статті