DOI: https://doi.org/10.24919/2313-2094.31.91556

ЕКСПЛІКАЦІЯ ФЕНОМЕНУ СОЦІАЛЬНОЇ ОБДАРОВАНОСТІ В КОНТЕКСТІ ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГІЧНИХ ДОСЛІДЖЕНЬ

Олена Демченко

Анотація


У статті розглядається питання соціальної обдарованості як психолого-педагогічного феномену, узагальнюються наукові підходи до визначення її структури та основних компонентів.
Ключові слова: соціальна обдарованість, соціальна мотивація, соціальний інтелект, емоційний інтелект, соціальні здібності.


Повний текст:

PDF

Посилання


Власова О.І. Психологічна структура та чинники розвитку соціальних здібностей : автореф. дис. … док. психол. наук : 19.00.07 “Педагогічна та вікова психологія” / Олена Іванівна Власова ; Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – К., 2006. – 43 с.

Власова О. Статус соціальної обдарованості в психології здібностей / О. Власова // Соціально-психологічний вимір демократичних перетворень в Україні матеріали науково-практичної конференції (листопад 2003 р.). / за ред. С.Д. Максименка, В.Т. Циби, Ю.Ж. Шайгородського та ін. – К. : Український центр політичного менеджменту, 2003. – С. 480 – 491.

Зязюн І. Майбутніх академіків треба шукати в пісочниці [Електронний ресурс] / І. Зязюн. – Режим доступу : http://naps.gov.ua/ua/press/about_us/124/.

Киселева Т.Г. Рефлексивно-аксиологический подход к исследованию социальной одарености / Т.Г. Киселева // Ярославский педагогический вестник. – 2014. – № 2. – Том II. – C. 78 – 83.

Психология одаренности детей и подростков / под ред. Н.С. Лейтеса. – М. : Издательский центр “Академия”, 1996. – 416 с.

Психология социальной одаренности : пособие по выявлению и развитию коммуникативных способностей дошкольников / Е.А. Панько [и др.] ; ред. Я.Л. Ко-ломинский, Е.А. Панько. – 2-е изд., доп. – М. : Линка-Пресс,2009. – 271 с.

Рабочая концепция одаренности / под ред. Д.Б. Богоявленской [Электронный ресурс]. – Режим доступа : http://psychlib.ru/mgppu/rko/rko-001-htm.

Савенков А. Развитие детской одаренности в образовательний среде / А. Савенков // Развитие личности. – 2002. – № 3. – С. 113 – 146.

Социальный интеллект: теория, измерение, исследования / под ред. Д.В. Люсина, Д.В. Ушакова. – М. : Институт психологии РАН, 2004. – 175 с.

Хрусталёва Т.М. Психология педагогической одарённости / Т.М. Хруста-лёва. – Пермь, 2003. – 163 с.

Хьел Л. Теории личности / Л.Л. Хьел, Д. Зиглер ; перевод С. Меле-невской, Д. Викторовой. – Издание 2-е, исправленное. – СПб. : Питер Пресс, 1997. – 608 с.

Юркевич В.С. Типы одаренности (памятка учителям и родителям) [Электронный ресурс] / В.С. Юркевич. – Режим доступа : http://www.kolmogorov school.ru/show.html?id=8.


Пристатейна бібліографія ГОСТ


ISSN 2313-2094 (print); e-ISSN 2413-2039