ПІДГОТОВКА МАЙБУТНЬОГО ФАХІВЦЯ МОРСЬКОЇ ГАЛУЗІ У КОНТЕКСТІ КОМПЕТЕНТНІСНОГО ПІДХОДУ

Автор(и)

  • Alona Dulia

DOI:

https://doi.org/10.24919/2313-2094.31.91561

Анотація

У статті зроблено спробу аналізу компетентнісного підходу, його сутності у підготовці випускників морських навчальних закладів. Зазначено необхідність опрацювання теоретичного базису, оновлення стандартів вищої освіти, створення моделі конкуренто-спроможного випускника та формування компетентного майбутнього фахівця галузі. Розкрито особливості академічної підготовки. Обґрунтовано актуальність упровадження компетентнісного підходу у систему професійної підготовки кадрів морської галузі.

Ключові слова: компетентнісний підхід, компетенції, професійна компетентність, освітньо-кваліфікаційний рівень, академічна, тренажерна та практична підготовки.

Посилання

Бершадский М.Е. Компетенция и компетентность: сколько их у российского школьника? / М.Е. Бершадский // Народное образование. – 2004. – № 4. – С. 136 – 143. 2. Бібік Н. Компетентнісний підхід: рефлексивний аналіз застосування / Н. Бібік // Основна школа. – 2005. – Вип. 3 – 4. 3. Вербицкий А.А. Личностный и компетентностный подходы в образование : проблемы интеграции / А.А. Вербицкий, О.Т. Ларионова. – М. : Логос, 2010. – 336 с. 4. Кодекс з підготовки і дипломування моряків та несення вахти (ПДМНВ). Офіційний перекл. – К. : Міністерство промислової політики України, 2010. – 530 с. 5. Компетентнісний підхід у сучасній освіті: світовий досвід та українські перспективи : Бібліотека з освітньої політики України / під заг. ред. О.В. Овчарук. – К. : “К.І.С.”, 2004. – 112 с. 6. Коротков Е.М. Управление качеством образования : учебное пособие [для вузов] / Е.М. Коротков. – М. : Академический проэкт : Мир, 2006. – 320 с. 7. Сучасні проблеми морського транспорту та безпеки мореплавання : матеріали ІІ Всеукр. студ. наук. конф. (м. Херсон, 22 листопада 2012 року). – Херсон : Видавництво ХДМА, 2012. – 212 с. 8. Нестеров А.В. Контроль и оценка знаний обучаемых в системе управления качеством образования : автореф. дисс. … канд. пед. наук / А.В. Нестеров. – СПб., 2004. – 21 с. 9. Пометун О.І. Дискусія українських педагогів навколо питань запровадження компетентнісного підходу в українській освіті / О.І. Прометун // Компетентнісний підхід у сучасній освіті. Світовий підхід та українські перспективи / під заг. ред. О.В. Овчарук. – К., 2004. – 111 с. 10. Сухарніков Ю. Концептуальні підстави розробки і впровадження національної рамки (академічних) кваліфікацій України / Ю. Сухарніков // Вища школа. – 2012. – № 3. – С. 16 – 38. 11. Тараненко І. Розвиток життєвої компетентності та соціальної інтеграції : досвід Європейських країн / І. Тараненко ; за ред. І.Г. Ємакова // Кроки до компетентності та інтеграції в суспільстві. – К. : “Контекст”, 2000. – 336 с. 12. Теоретические основы содержания общего среднего образования / под ред. В.В. Краевского, И.Я. Лернера. – М., 1983. 13. Щодо нормативно-методичного забезпечення розроблення галузевих стандартів вищої освіти : лист МОН України від 31.07.2008 № 1/9 – 484. – [за заг. ред. В.Д. Шинкарука ; укл.: Я.Я. Болюбаш, К.М. Левківський, В.Л. Гуло, Л.О. Котоловець, Н.І. Тимошенко].

##submission.downloads##

Опубліковано

2017-02-01

Номер

Розділ

Статті