ПРІОРИТЕТНІ ДЕТЕРМІНАНТИ ПРОЦЕСУ ПІДГОТОВКИ ДИТИНИ ДО ШКІЛЬНОГО НАВЧАННЯ

Автор(и)

  • Tetyana Pantiuk

DOI:

https://doi.org/10.24919/2313-2094.31.91692

Анотація

Проаналізовано абстрактні, конкретні, об’єктивні, суб’єктивні детермінанти підготовки дитини до школи. На основі філософських, соціологічних, психологічних та педагогічних джерел узагальнено систему підготовки дитини до школи крізь призму пріоритетних детермінант. Зроблено проекцію змісту підготовки дитини до школи в умовах сучасного суспільного життя і практики.
Ключові слова: підготовка дитини до школи; абстрактні, конкретні, об’єктивні, суб’єктивні детермінанти; зміст підготовки.

Посилання

Бондаренко Т.М. Підготовка дітей до школи як педагогічна проблема в теорії і практиці вітчизняної педагогіки (друга половина ХХ ст.) : автореф. дис. ... канд. пед. наук : 13.00.01 / Т.М. Бондаренко ; Луган. нац. пед. ун-т ім. Т. Шевченка. – Луганськ, 2008. – 20 с. 2. Дорошенкова О. Дитячий садок / О. Дорошенкова. – К. : Видавництво Київського Райкому Профспілки Цукровиків, 1922. – 224 с. 3. Духнович О. Твори / О. Духнович ; упоряд. О.М. Радловчак. – Ужго-род : Карпати, 1993. – 250 с. 4. Макаренко А.С. Некоторые соображения о школе и наших детях / А.С. Макаренко // Макаренко А.С. Избранные произведения : в 3-х т. / ред. кол. Н.Д. Ярмаченко и др. – К. : Рад. шк., 1985. – Т. 3. – С. 99 – 102. 5. Назаренко Г.І. Організаційно-педагогічні умови забезпечення наступ-ності в навчанні дітей дошкільного та молодшого шкільного віку : автореф. дис. ... канд. пед. наук : 13.00.09 / Г.І. Назаренко ; Криворізький держ. пед. ун-т. – Кривий Ріг, 2002. – 18 с. 6. Русова С. Вибрані педагогічні твори / С. Русова. – К. : “Освіта”, 1996. – 304 с. 7. Сковорода Г. Повна академічна збірка творів / Г. Сковорода. – Харків – Едмонтон – Торонто : Майдан ; Видавництво Канадського Інституту Україн-ських Студій, 2011. – 1400 с. 8. Скотний В.Г. Філософія: історичний і систематичний курс / В.Г. Скот-ний. – К. : Знання України, 2005. – 576 с. 9. Сухомлинський В.О. Вибрані твори в 5-ти т. / В.О. Сухомлинський. – К. : “Рад. школа”, 1976. – Т. 1. – 654 с. ; Т. 2. – 670 с. ; Т. 4. – 640 с. 10. Уфімцева С.В. Організаційно-педагогічні умови творчого розвитку дитини в умовах навчально-виховного комплексу: дошкільний навчальний заклад – початкова школа : автореф. дис. ... канд. пед. наук : 13.00.01 / С.В. Уфім-цева ; Київський нац. ун-т ім. Т. Шевченка. – К., 2007. – 21 с. 11. Федорович Л.О. Підготовка дітей до школи в умовах навчально-вихов-ного комплексу : автореф. дис. ... канд. пед. наук : 13.00.09 / Л.О. Федорович ; Криворізький держ. пед. ун-т. – Кривий Ріг, 2003. – 20 с. 12. Чепіга Я. Соціялізація народної освіти / Я. Чепіга // Вільна українська школа. – 1917. – № 2. – С. 74 – 80. 13. Черепаня Н.І. Організаційно-педагогічні умови підготовки дітей до школи : автореф. дис. ... канд. пед. наук : 13.00.08 / Н.І. Черепаня ; Південно-український держ. пед. ун-т ім. К.Д. Ушинського. – О., 2006. – 21 с. 14. Юркевич П.Д. Мир з ближніми як умова християнського співжиття / П.Д. Юркевич // Юркевич П.Д. Вибране : [бібліотека часопису “Філософська і соціологічна думка”, серія “Українські мислителі” / пер. з рос. В.П. Недашків-ського ; упоряд., передм. й прим. А.Г. Тихолаза]. – К. : “Абрис”, 1993. – С. 222 – 229.

##submission.downloads##

Опубліковано

2017-02-01

Номер

Розділ

Статті