СУЧАСНИЙ СТАН ПІДГОТОВКИ МАЙБУТНЬОГО ВЧИТЕЛЯ ФІЗИКО-МАТЕМАТИЧНИХ ДИСЦИПЛІН ДО ГУРТКОВОЇ РОБОТИ У ЗАКЛАДАХ ОСВІТИ

Автор(и)

  • Natalya Salan

DOI:

https://doi.org/10.24919/2313-2094.31.91696

Анотація

У статті визначено причини актуалізації проблеми підготовки майбутнього вчителя фізико-математичних дисциплін до гурткової роботи у закладах освіти. Проаналізовано дисертаційні дослідження, а також підручники та навчальні посібники, які торкаються фахової підготовки педагога. Встановлено, що в сучасній педагогічній науці приділяється недостатня увага питанням підготовки майбутніх вчителів фізико-математичних дисциплін до організації гурткової роботи.
Ключові слова: підготовка майбутнього вчителя, фізико-математичні дисципліни, гурток, гурткова робота.

Посилання

Балк М. Математика после уроков / М. Балк, Г. Балк. – М. : Просвещение, 1971. – 462 с. 2. Балк М.Б. Организация и содержание внеклассных занятий по математике : пособие для учителей / М.Б. Балк. – М. : Учпедгиз, 1956. – 247 с. 3. Гнезділова Кіра Миколаївна. Формування готовності майбутнього вчителя математики до забезпечення наступності навчання у загальноосвітній школі і вищому навчальному закладі : дис. ... канд. пед. наук : 13.00.04 / Кіра Миколаївна Гнезділова. – Черкаси, 2006. – 243 с. 4. Дейниченко Геннадій Володимирович. Підготовка студентів природничо-математичних спеціальностей до технічного конструювання у вищих педаго-гічних навчальних закладах : дис. ... канд. пед. наук : 13.00.09 / Геннадій Володимирович Дейниченко. – Х., 2008. – 216 с. 5. Жукова В.М. Формування інформативної компетентності майбутнього вчителя математики в процесі професійної підготовки : автореф. дис. ... канд. пед. наук : 13.00.04 / В.М. Жукова. – Луганськ, 2009. – 20 с. 6. Заболотний В.Ф. Формування методичної компетентності учителя фізики засобами мультимедіа : монографія / В.Ф. Заболотний. – Вінниця : Едельвейс і К, 2009. – 453 с. 7. Іваницький Олександр Іванович. Теоретичні і методичні основи підго-товки майбутнього вчителя фізики до впровадження інноваційних технологій навчання : дис. ... д-ра пед. наук : 13.00.02 / Олександр Іванович Іваницький. – Запоріжжя, 2004. – 492 с. 8. Коба В. Позакласна робота з математики в школі / В. Коба, О. Хмура. – К. : Рад. школа, 1958. – 375 с. 9. Ковальчук В. Методика викладання математики. Ч. 1 : Загальна мето-дика викладання математики / В. Ковальчук, О. Жигайло, О. Шаран. – Дрого-бич : Посвіт, 2012. – 152 с. 10. Лакина Н.Я. Внеклассная работа по физике / Н.Я. Лакина. – М. : Просвещение, 1977. – 224 с. 11. Мазуріна В.О. Гуманізація взаємин учителів і старшокласників у позаурочній роботі загальноосвітньої школи : автореф. дис. ... канд. пед. наук : 13.00.01 / В.О. Мазуріна. – К., 1999. – 17 с. 12. Манькусь І.В. Формування готовності майбутнього вчителя фізики до використання освітніх технологій у професійній діяльності : автореф. дис. ... канд. пед. наук : 13.00.04 / І.В. Манькусь. – К., 2006. – 22 с. 13. Мартынова К.Е. Некоторые виды внеклассной работы по физике. Из опыта учителя физики / К.Е. Мартынова. – М. : Учпедгиз, 1953. – 113 с. 14. Минаева С. Вычисления на уроках и внеклассных занятиях по математике : пособие для учителя / С. Минаева. – М. : Просвещение, 1983. – 128 с. 15. Михайленко Любов Федорівна. Система методичної підготовки вчителя математики у вищому навчальному закладі за заочною формою навчання : дис. ... канд. пед. наук : 13.00.04 / Л.Ф. Михайленко. – Вінниця, 2005. – 240 с. 16. Моторіна Валентина Григорівна. Дидактичні і методичні засади професійної підготовки майбутніх учителів математики у вищих педагогічних навчальних закладах : дис. ... д-ра пед. наук : 13.00.04 / Валентина Григорівна Моторіна. – Х., 2005. – 512 с. 17. Нічишина Вікторія Вікторівна. Інтегративний підхід до вивчення математичних дисциплін у процесі підготовки майбутніх вчителів математики : дис. ... канд. пед. наук : 13.00.04 / Вікторія Вікторівна Нічишина. – Кіровоград, 2008. – 288 с. 18. Пайкуш М.А. Підготовка майбутнього вчителя до профільного навчання фізики в загальноосвітніх закладах : автореф. дис. ... канд. пед. наук : 13.00.04 / М.А. Пайкуш. – Вінниця, 2007. – 20 с. 19. Подашов А.П. Вопросы внеклассной работы по математике в школе (V – XI классы) : пособие для учителей / А.П. Подашов. – М. : Учпедгиз, 1962. – 191 с. 20. Радзіховська Л.М. Педагогічні умови формування готовності майбут-ніх учителів математики до роботи з обдарованими учнями : автореф. дис. ... канд. пед. наук : 13.00.04 / Л.М. Радзіховська. – Чернігів, 2009. – 20 с. 21. Степанов В.Д. Активизация внеурочной работы по математике в средней школе : книга для учителя / В.Д. Степанов. – М. : Просвещение, 1991. – 80 с. 22. Ткаченко Світлана Петрівна. Інтеграція знань з методики фізики і психолого-педагогічних дисциплін у підготовці майбутнього вчителя фізики : дис. ... канд. пед. наук : 13.00.02 / Світлана Петрівна Ткаченко. – Запоріжжя, 2007. – 254 c. 23. Чистякова Людмила Олександрівна. Підготовка майбутніх учителів технологій до організації позаурочної діяльності учнів : дис. ... канд. пед. наук : 13.00.04 / Людмила Олександрівна Чистякова. – Кіровоград, 2011. – 247 с. 24. Шахіна І.Ю. Формування креативності у майбутніх учителів матема-тики засобами мультимедіа : автореф. дис. ... канд. пед. наук : 13.00.04 / І.Ю. Шахіна. – Вінниця, 2007. – 20 с. 25. Шульга Галина Борисівна. Підготовка майбутнього вчителя до форму-вання математичних уявлень і понять в учнів початкової школи : дис. ... канд. пед. наук : 13.00.04 / Галина Борисівна Шульга. – Вінниця, 2007. – 247 с.

##submission.downloads##

Опубліковано

2017-02-01

Номер

Розділ

Статті