ВІТЧИЗНЯНА МИСТЕЦЬКА ОСВІТА ХІІІ – СЕРЕДИНИ ХVІ СТОЛІТЬ: НЕФОРМАЛЬНІ Й ФОРМАЛЬНІ ОЗНАКИ

Автор(и)

  • Nataliya Sulaeva

DOI:

https://doi.org/10.24919/2313-2094.31.91699

Анотація

У статті висвітлюються питання розвитку вітчизняної мистецької освіти ХІІІ – середини ХVІ ст. із виокремленням її формальних і неформальних ознак. Наголошується на переважанні неформальних ознак передачі досвіду мистецької діяльності (літера-турної, образотворчої, музичної, хореографічної, театральної) та поступальному розвитку формальної мистецької освіти на теренах України в означений історичний період.
Ключові слова: мистецька освіта, формальні й неформальні ознаки мистецької освіти, мистецтво.

Посилання

Александрович В.С. Образотворче та декоративно-вжиткове мистец-тво / В. С. Алексанрович // Українська культура ХІІІ – першої половини ХVІІ ст. [гол. ред. Я.Д. Ісаєвич]. – К., 2001. – Т. 2. – С. 275 – 302. 2. Боянівська М.Б. Освіта, книгописання, книгозбірні / М.Б. Бойківська // Українська культура ХІІІ – першої половини ХVІІ століть / гол. ред. Я.Д. Ісає-вич. – К., 2001. – Т. 2. – С. 241 – 255. 3. Ісаєвич Я.Д. Княжа доба: історія і культура : зб. наук. пр. / Я.Д. Ісає-вич ; Ін-т українознавства імені І. Крип’якевича НАН України. – Львів, 2007. – Вип. 1. – 335 с. 4. Купленик В. Козацький танець : нариси з історії українського народ-ного танцю / В. Купленик. – К., 1999. – 149 с. 5. Нудьга Г. Українська дума і пісня в світі : в 2 кн. / Г. Нудьга. – Львів : Інститут народознавства НАН України, 1997. – Кн. 1. – 424 с. 6. Максимович М. Предисловіє / М. Максимович // Малороссійскія песни, изданныя М. Максимовичем. – М., 1827. – С. 5 – 40. 7. Пелешенко Ю.В. Українська література пізнього Середньовіччя (друга половина ХІІІ – ХV ст.): Джерела. Система жанрів. Духовні інтенції : моно-графія / Ю.В. Пелешенко ; Інститут літератури імені Т.Г. Шевченка НАН України. – К. : Фоліант, 2004. – 424 с. 8. Пилипчук Р.Я. Зародки театру: ігри й обряди, скоморохи, літургійне дійство / Р.Я. Пилипчук // Українська культура ХІІІ – пер. пол. ХVІІ століть / гол. ред. Я.Д. Ісаєвич. – К., 2001. – Т. 2. – С. 452 – 460. 9. Сулаєва Н.В. Неформальна мистецька освіта майбутніх учителів у художньо-творчих колективах : дис. … док. пед. наук : 13.00.04 – теорія і методика професійної освіти / Наталія Вікторівна Сулаєва. – К., 2014. – 591 с. 10. Цалай-Якименко О. Київська школа музики XVII століття / О. Цалай-Якименко ; Наукове товариство ім. Шевченка. – К. ; Львів ; Полтава, 2002. – 500 с. 11. Ясіновський Ю. Візантійська гимнографія і церковна монодія в україн-ській рецепції ранньомодерного часу / Ю. Ясіновський ; Інститут україно-знавства ім. І. Крип’якевича НАН України. – Л., 2011. – 468 с.

##submission.downloads##

Опубліковано

2017-02-01

Номер

Розділ

Статті