ОРГАНІЗАЦІЯ ГУМАННОЇ ВЗАЄМОДІЇ З ВИХОВАНЦЯМИ ЯК ВАЖЛИВЕ ЗАВДАННЯ ПЕДАГОГА

Автор(и)

  • Hanna Sharapa

DOI:

https://doi.org/10.24919/2313-2094.31.91700

Анотація

У статті розкрито особливості гуманної взаємодії педагога та вихованців. Наголошено на необхідності організації діалогічної взаємодії у навально-виховному процесі, утвердженні особистісно орієнтованого підходу до вихованців, уникненні стереотипізації щодо окремих категорій школярів. Вказано на конкретні шляхи досягнення гуманної взаємодії суб’єктів навчально-виховного процесу (активний пошук шляхів пристосування дорослих до дитини, напрацювання індивідуальних навчальних програм, які враховували б специфіку розвитку самих дітей тощо).
Ключові слова: гуманна взаємодія, особистісно орієнтований підхід у вихованні, діалогічна взаємодія, стереотипізація.

Посилання

Балл Г.А. Психология в рациогуманистической перспективе: Избранные работы / Г.А. Балл. – К. : Основа, 2006. – 408 с. 2. Богуш А.М. Принципи гуманізації освіти у вищій школі / А.М. Богуш // Науковий вісник Південноукраїнського державного педагогічного університету ім. К.Д. Ушинського : зб. наук. праць. – Вип. 10 : матеріали Міжнародної науково-практичної конференції: Пріоритетні напрямки розвитку професійної освіти. Ч. 1. – 2002. – С. 50 – 54. 3. Бордовская Н. Педагогика : учебник для вузов / Н.В. Бордовская, А.А. Реан. – СПб. : Питер, 2000. – 304 с. 4. Григорович Р.В. Психолого-педагогічний супровід збереження психіч-ного здоров’я школярів / Р.В. Григорович [Електронний ресурс]. – Режим доступу : osvita-svyat.kiev.ua/content/articles/index.php?a… 5. Заброцький М.М. Екопсихологічні аспекти праці вчителя / М.М. Заброць-кий // Еколого-психологічні чинники сучасного способу життя : колективна монографія / за наук. ред. Ю.М. Швалба. – К. : Педагогічна думка, 2008. – С. 160 – 171. 6. Заброцький М.М. Педагогічна психологія : курс лекцій / М.М. Заброць-кий. – К. : МАУП, 2000. – 100 с. 7. Кан-Калик В.А. Педагогическое творчество / В.А. Кан-Калик, Н.Д. Ни-кандров. – М. : Педагогика, 1990. – 144 с. 8. Капінус Н. Готовність учителів до педагогічної взаємодії / Н. Капінус // Директор школи Україна : науково-методичний журнал. – 2008. – № 4. – С. 26. 9. Каплуновська О.М. Гуманізація освітнього простору ДНЗ як умова розвитку особистості дитини дошкільного віку / О.М. Каплуновська [Електронний ресурс] // Детство в современном мире: первые 7 лет и вся жизнь : материалы І Междунар. образовательного форума. – Запорожье, 2010. – 311 с. – Режим доступу : www.ukrdeti.com/firstforum/p21.html. 10. Макаренко А.С. Мои педагогические воззрения / А.С. Макаренко // Макаренко А.С. Избранные произведения : в 3-х т. / ред. кол. Н.Д. Ярмаченко и др. – К. : Рад. шк., 1985. – Т. 3. – С. 148 – 170. 11. Мірошник С.І. Психолого-педагогічні умови формування творчої самостійної діяльності старшокласників (у процесі вивчення української літератури) / С.І. Мірошник // Творчість врятує світ : матеріали 7-ї Міжнародної наук.-практ. конф. / уклад.: Б.В. Новіков, Г.В. Лобанова. – К. : ІВЦ “Політехніка”, 2003. – С. 457 – 458. 12. Пирогов Н.И. Вопросы жизни. Дневник старого врача / Н.И. Пиро-гов. – Иваново, 2008. – 427 с. 13. Романко І.Г. Педагогічні аспекти діалогу в контексті освіти у дослідженнях педагогів загальноосвітніх навчальних закладів Великої Британії / І.Г. Романко // Інноваційний розвиток суспільства за умов крос-культурних взаємодій : матер. Міжнар. наук. конф. для студентів, аспірантів, науковців у 6 ч. – Суми : РВВ СОІППО, 2008. – Ч. 4. – С. 83. 14. Сухомлинський В.О. Вибрані твори : в 5-ти т. / В.О. Сухомлинський. – К. : “Рад. Школа”, 1976. – Т. 1. – 654 с. ; Т. 2. – 670 с. ; Т.3. – 670 с. ; Т. 4. – 640 с. ; Т. 5. – 639 с. 15. Ушинский К. Человѣкъ какъ предметъ воспитанія. Опытъ педаго-гической антропологіи / К. Ушинский. – С.-Петербургъ, 1871. – Т. 1. – 437+XXXVIII с. 16. Ягупов В.В. Педагогіка : навч. посібник / В.В. Ягупов. – К. : Либідь, 2002. – 560 с.

##submission.downloads##

Опубліковано

2017-02-01

Номер

Розділ

Статті