DOI: https://doi.org/10.24919/2313-2094.1/33.91817

ДИДАКТИЧНІ ЗАСАДИ ФОРМУВАННЯ ЕКОЛОГІЧНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ У ВИПУСКНИКІВ ВИЩИХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДАХ МОРСЬКОГО ПРОФІЛЮ

Alona Dulia

Анотація


У статті здійснений аналіз дидактичних засад, що лежать в основі здобуття екологічних знань. Висвітленні основні принципи дидактики: науковість, системність, послідовність, доступність, цілісність, природовідповідність, які тісно взаємопов’язані та поширюються на вивчення усіх навчальних дисциплін. Виділені дидактичні підходи навчання у професійній підготовці фахівців морської галузі при формуванні екологічної компетентності, такі як: системний, діяльнісний, акмеологічний, диференційований, особистісно орієнтовний, компетентний, генералізації знань та підхід ґрунтовності.


Ключові слова


дидактичні засади; принципи дидактики; дидактичні підходи; екологічна компетентність

Повний текст:

PDF

Посилання


Ващенко Г. Загальні методи навчання : підручник для педагогів / Г. Ващенко. – К., 1997. – 415 с.

Гуренкова О.В. Формування екологічної компетентності майбутніх фахівців водного транспорту в умовах кредитно-модульної системи навчання : автореф. дис. … канд. пед. наук : 10.02.08 / Ольга Володимирівна Гуренкова. – К., 2009. – 19 с.

Занков Л.В. Избранные педагогические труды / Л.В. Занков. – 3-е изд., дополн. – М. : Дом педагогики, 1999. – 608 с.

Зорина Л.Я. Дидактические основы формирования системности знаний старшеклассников / Л.Я. Зорина. – М. : Педагогика, 1978. – 128 с.

Коменский Я.А. Великая дидактика. Избр. пед. соч. / Я.А. Коменский. – М., 1982. – Т. 1.

Компетентнісний підхід у сучасній освіті: світовий досвід та українські перспективи : Бібліотека з освітньої політики України / під заг. ред. О.В. Овчарук. – К. : «К.І.С.», 2004. – 112 с. – ISBN 966-8039-50-5.

Краевский В.В., Хуторской А.В. Предметное и общепредметное в образовательных стандартах / В.В. Краевский, А.В. Хуторской // Педагогика. – 2003. – № 2. – С. 3 – 10.

Липова Л. Дидактичні засади формування екологічної компетентності випускників : укр. наук. журнал «Освіта регіону. Політологія, психологія, комунікації» / Л. Липова.

Концепция экологического воспитания учащихся Нижнего Новгорода // География и экология в школе ХХІ века. – Н. Новгород, 2004. – № 4.

Никонорова Е.В. Экологическая культура и молодёжь : учеб. пособие / Е.В. Никонорова. – М., 1990. – 124 с.

Панченко В.І. Етика. Естетика текст : [навч. посіб.] / В.І. Панченко ; за наук. ред. В.І. Панченко. – К. : «Центр учбової літератури», 2014. – 432 с.

Песталоцци И.Г. Избранные педагогические произведения : в 2 т. / И.Г. Песталоцци ; под. ред. В.А. Ротенберга. – М. : Педагогика, 1981. – 336 с.

Равен Джон. Компетентность в современном обществе. Выявление, развитие и реализация / Джон Равен. – М., 2002 (англ. 1984). – С. 261.

Сластенін В.А. Формування творчої особистості майбутнього вчи-теля / В.А. Сластенін // Рад. педагогіка. – 1975. – № 1. – С. 79 – 85.

Тарасенко Г. Взаємозв’язок естетичної та екологічної підготовки вчителя в системі професійної освіти : [монографія] / Г. Тарасенко. – Черкаси : «Вертикаль», 2006. – 308 с.

Дуля А.В. Підготовка майбутнього фахівця морської галузі у контексті компетентністного підходу / А.В. Дуля // Людинознавчі студії : збірник наукових праць Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка. Серія «Педагогика» / ред. кол. Н. Скотна, М. Чепіль та ін. – Дрогобич : Видавничий відділ ДДПУ, 2015. – Випуск тридцять перший. – 328 с.

Ушинский К.Д. Собрание сочинений. Т. 10 : Материалы к третьему тому «Педагогической антропологии» / К.Д. Ушинский. – М. – Л. : Изд-во Академии педагогических наук РСФСР, 1950. – 659 с.


Пристатейна бібліографія ГОСТ


1. Ващенко Г. Загальні методи навчання : підручник для педагогів / Г. Ващенко. – К., 1997. – 415 с.

 

2. Гуренкова О.В. Формування екологічної компетентності майбутніх фахівців водного транспорту в умовах кредитно-модульної системи навчання : автореф. дис. … канд. пед. наук : 10.02.08 / Ольга Володимирівна Гуренкова. – К., 2009. – 19 с.

 

3. Занков Л.В. Избранные педагогические труды / Л.В. Занков. – 3-е изд., дополн. – М. : Дом педагогики, 1999. – 608 с.

 

4. Зорина Л.Я. Дидактические основы формирования системности знаний старшеклассников / Л.Я. Зорина. – М. : Педагогика, 1978. – 128 с.

 

5. Коменский Я.А. Великая дидактика. Избр. пед. соч. / Я.А. Коменский. – М., 1982. – Т. 1.

 

6. Компетентнісний підхід у сучасній освіті: світовий досвід та українські перспективи : Бібліотека з освітньої політики України / під заг. ред. О.В. Овчарук. – К. : «К.І.С.», 2004. – 112 с. – ISBN 966-8039-50-5.

 

7. Краевский В.В., Хуторской А.В. Предметное и общепредметное в образовательных стандартах / В.В. Краевский, А.В. Хуторской // Педагогика. – 2003. – № 2. – С. 3 – 10.

 

8. Липова Л. Дидактичні засади формування екологічної компетентності випускників : укр. наук. журнал «Освіта регіону. Політологія, психологія, комунікації» / Л. Липова.

 

9. Концепция экологического воспитания учащихся Нижнего Новгорода // География и экология в школе ХХІ века. – Н. Новгород, 2004. – № 4.

 

10. Никонорова Е.В. Экологическая культура и молодёжь : учеб. пособие / Е.В. Никонорова. – М., 1990. – 124 с.

 

11. Панченко В.І. Етика. Естетика текст : [навч. посіб.] / В.І. Панченко ; за наук. ред. В.І. Панченко. – К. : «Центр учбової літератури», 2014. – 432 с.

 

12. Песталоцци И.Г. Избранные педагогические произведения : в 2 т. / И.Г. Песталоцци ; под. ред. В.А. Ротенберга. – М. : Педагогика, 1981. – 336 с.

 

13. Равен Джон. Компетентность в современном обществе. Выявление, развитие и реализация / Джон Равен. – М., 2002 (англ. 1984). – С. 261.

 

14. Сластенін В.А. Формування творчої особистості майбутнього вчи-теля / В.А. Сластенін // Рад. педагогіка. – 1975. – № 1. – С. 79 – 85.

 

15. Тарасенко Г. Взаємозв’язок естетичної та екологічної підготовки вчителя в системі професійної освіти : [монографія] / Г. Тарасенко. – Черкаси : «Вертикаль», 2006. – 308 с.

 

16. Дуля А.В. Підготовка майбутнього фахівця морської галузі у контексті компетентністного підходу / А.В. Дуля // Людинознавчі студії : збірник наукових праць Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка. Серія «Педагогика» / ред. кол. Н. Скотна, М. Чепіль та ін. – Дрогобич : Видавничий відділ ДДПУ, 2015. – Випуск тридцять перший. – 328 с.

 

17. Ушинский К.Д. Собрание сочинений. Т. 10 : Материалы к третьему тому «Педагогической антропологии» / К.Д. Ушинский. – М. – Л. : Изд-во Академии педагогических наук РСФСР, 1950. – 659 с.

ISSN 2313-2094 (print); e-ISSN 2413-2039