DOI: https://doi.org/10.24919/2313-2094.2/34.92866

РОЗВИТОК СУБ’ЄКТНОСТІ ШКОЛЯРА ЯК ОРІЄНТИР ФАХОВОЇ ПІДГОТОВКИ МАЙБУТНЬОГО ПЕДАГОГА

Olena Halian

Анотація


У статті актуалізовано потребу підготовки майбутніх учителів до реалізації суб’єктної сутності школяра у процесі його навчання, виховання і розвитку. Акцентовано увагу на полінауковості знання про суб’єктність особистості, що сприяє розширенню та поглибленню уявлень про цей феномен. Висвітлено теоретико-концептуальні положення, які розкривають основні ознаки суб’єктності особистості школяра, визначають змістові характеристики освітнього середовища для її розвитку і є орієнтиром у фаховій підготовці майбутніх учителів.


Ключові слова


суб’єкт; суб’єктність особистості школяра; ознаки суб’єктності; полінауковість; професійна підготовка майбутнього педагога

Повний текст:

PDF

Посилання


Amonashvili Sh.A. Razmyshlenija o gumannoj pedagogike (Reflections on humane pedagogy), Moskva, 1996, 464 р. [in Russian]

Beh I.D. Naukovi zasady stvorennja osobystisno orijentovanyh vyhovnyh tehnologij (The scientific basis for the creation of personal oriented educational technologies), Pochatkova shkola, 1997, 9, pp. 4 – 8. [in Ukrainian]

Bondarevskaja E.V. & Kul’nevich S.V. Pedagogika : lichnost’ v gumanisticheskih teorijah i sistemah vospitanija (Pedagogy : personality in humanistic theories and systems of education), Rostov n/D., 1999, 560 p. [in Russian]

Voznjuk O.V. & Tychyna O.R. Ljudyna, shho navchajet’sja : golovni aspekty novoi’ paradygmy osvity (A man who learns : the main aspects of the new paradigm of education), Zhytomyr, 1998, 229 p. [in Ukrainian]

Korsak K.V. Social’no-filosofs’kyj analiz tendencij rozvytku triady «Ljudyna – suspil’stvo – osvita» na pochatku ХХI stolittja (Socio-philosophical analysis of trends in triad «Man – society – education» at the beginning of the XXI century), Kyiv, 2006, 461 p. [in Ukrainian]

Kushnir V.A. Idei’ postmodernizmu v pedagogichnomu procesi (The ideas of postmodernism in the pedagogical process), Shljah osvity, 2001, № 1, pp. 7 – 10. [in Ukrainian]

Ognev’juk V.O. Osjagnennja osvity : Pidsumky ХХ stolittja (Comprehension Education : Results of the ХХ century), Kyiv, 2003, 111 p. [in Ukrainian]

Onyshhenko V.D. Fundamental’ni pedagogichni teorii’ (Fundamental pedagogical theories), L’viv, 2014, 356 p. [in Ukrainian]

Ol’hovaja T.A Pedagogicheskij aspekt problemy razvitija sub′′ektnosti (The pedagogical aspect of the problem of development the agency) Voprosy gumanitarnyh nauk, 2005, № 2 (17), pp. 233 – 237. [in Russian]

Onkovych G.V. et al. Gumanitarna pedagogichna paradygma vyshhoi’ osvity (Humanitarian Pedagogical Paradigm of the Higher Education), [w:] V.G. Kremen’ (red.), Kyiv, 2007, 332 p. [in Ukrainian]

Petrovskij A.V. & Jaroshevskij M.G. Teoreticheskaja psihologija (Theoretical psychology), Moskva, 2001, 496 p. [in Russian]

Petrovskij V.A. Sub"ektnost’ : novaja paradigma v obrazovanii (Agency : a new paradigm in education) Psihologicheskaja nauka i obrazovanie, 1996, № 3, pp. 100 – 109. [in Russian]

Razvitie sub"ektnosti v ontogeneze v sovremennom sociokul’turnom prostranstve obrazovanija i sem’i (The development of agency in ontogeny in the modern socio-cultural environment of education and family), [w:] E.N. Volkova (red.), N. Novgorod, 2012, 250 p. [in Russian]

Synergetyka i osvita (Synergetics and education), [w:] V.G. Kremen’ (red.), Kyiv, 2014, 348 p. [in Ukrainian]

Slastenin V.A. Sub"ektno-dejatel’nostnyj podhod v obshhem i professional’nom obrazovanii (Approach of agent-activity in the general and vocational education) Sibirskij pedagogicheskij zhurnal, 2006, № 5, pp. 18 – 20. [in Russian]

Hurlo L. Professional’naja podgotovka uchitelja k razvitiju sub"ektnosti uchenika (Professional training of teachers to development of the pupil’s agency), Kaliningrad, 2003, 385 p. [in Russian]

Dembiński M. Pedagogiczne tworzenie istoty ludzkiej (The pedagogical creation of the human being), Poznan, 2013, 442 p. [in Poland].


Пристатейна бібліографія ГОСТ


1. Амонашвили Ш.А. Размышления о гуманной педагогике / Ш.А. Амонашвили. – М. : Педагогика, 1996. – 464 с.

 

2. Бех І.Д. Наукові засади створення особистісно орієнтованих виховних технологій / І.Д. Бех // Початкова школа. – 1997. – № 9. – С. 4 – 8.

 

3. Бондаревская Е.В. Педагогика : личность в гуманистических теориях и системах воспитания / Е.В. Бондаревская, С.В. Кульневич. – Ростов н/Д. : Творческий цент «Учитель», 1999. – 560 с.

 

4. Вознюк О.В. Людина, що навчається : головні аспекти нової парадигми освіти / О.В. Вознюк, О.Р. Тичина. – Житомир : Волинь, 1998. – 229 с.

 

5. Корсак К.В. Соціально-філософський аналіз тенденцій розвитку тріади «Людина – суспільство – освіта» на початку ХХІ століття : дис. ... д-ра філос. наук : 09.00.10 / К.В. Корсак. – К., 2006. – 461 с.

 

6. Кушнір В.А. Ідеї постмодернізму в педагогічному процесі / В.А. Кушнір // Шлях освіти. – 2001. – № 1. – С. 7 – 10.

 

7. Огнев’юк В.О. Осягнення освіти : Підсумки ХХ століття : [монографія]. – К. : Навчальна книга, 2003. – 111 с.

 

8. Онищенко В.Д. Фундаментальні педагогічні теорії : [монографія] / В.Д. Онищенко. – Львів : Норма, 2014. – 356 с.

 

9. Ольховая Т.А Педагогический аспект проблемы развития субъектности / Т.А. Ольховая // Вопросы гуманитарных наук. – 2005. – № 2 (17). – С. 233 – 237.

 

10. Онкович Г.В. Гуманітарна педагогічна парадигма вищої освіти / Г.В. Онкович, В.П. Андрущенко, М.І. Бойченко [та ін.] ; гол. редкол. : В.Г. Кремень. – К. : Педагогічна думка, 2007. – 332 с.

 

11. Петровский А.В. Теоретическая психология : учеб. пособие / А.В. Петровский, М.Г. Ярошевский. – М. : Академия, 2001. – 496 с.

 

12. Петровский В.А. Субъектность : новая парадигма в образовании / В.А. Петровский // Психологическая наука и образование. – 1996. – № 3. – С. 100 – 109.

 

13. Развитие субъектности в онтогенезе в современном социокультурном пространстве образования и семьи / под ред. Е.Н. Волковой. – Н. Новгород : НГПУ им. К. Минина, 2012. – 250 с.

 

14. Синергетика і освіта : [монографія] / за ред. В.Г. Кременя. – К. : Інститут обдарованої дитини, 2014. – 348 с.

 

15. Сластенин В.А. Субъектно-деятельностный подход в общем и профессиональном образовании / В.А. Сластенин // Сибирский педагогический журнал. – 2006. – № 5. – С. 18 – 20.

 

16. Хурло Л. Профессиональная подготовка учителя к развитию субъектности ученика : дис. ... д-ра пед. наук : 13.00.08 / Л. Хурло. – Калининград, 2003. – 385 c.

 

17. Dembiński M. Pedagogiczne tworzenie istoty ludzkiej : [monografia] / M. Dembiński. – Poznan : Wydawnictwo Naukowe UAM, 2013. – 442 s.

ISSN 2313-2094 (print); e-ISSN 2413-2039