DOI: https://doi.org/10.24919/2313-2094.2/34.92876

МЕТОДОЛОГІЧНІ АСПЕКТИ ФОРМУВАННЯ ПРОФЕСІЙНОГО ДІЛОВОГО СПІЛКУВАННЯ МАЙБУТНІХ ФАХІВЦІВ ЕКОНОМІЧНОГО ПРОФІЛЮ

Olena Zotova-Sadylo

Анотація


У статті обґрунтовано змістово-процесуальний компонент авторської технології формування професійного ділового спілкування майбутніх фахівців економічного профілю. Комплексний підхід до визначення структурно-змістових елементів педагогічної технології визнано як такий, що уможливлює розв’язання проблеми формування професійного ділового спілкування майбутнього фахівця економічної сфери в цілісній системі навчальної аудиторної та позааудиторної роботи. Проаналізовано аудиторний компонент пропонованої технології, зокрема, розроблений спецкурс «Професійне ділове спілкування», який є одним із оптимальних шляхів реалізації аудиторного компоненту технології формування ПДС майбутніх економістів.


Ключові слова


професійне ділове спілкування; педагогічна техно-логія; спецкурс; майбутні фахівці економічного профілю

Повний текст:

PDF

Посилання


Zotova-Sadylo O.Y. Interaktyvna lektscia yak zasib formuvannia profe-siynogo dilovogo spilkuvannia maybutnih fahivtsciv (Interective Lecture as the Method of Professional Business Communication Skills Development), Psyhologo-pedagogichny problem rozvytku osobystosti v suchasnyh sotsiokulturnyh umovah, Vinnytsya, 2011, pp. 136 – 142. [in Ukrainian]

Zotova-Sadylo O.Y. Profesiyne dilove spilkuvannya : naukovo-metodtchny pidhody (Professional Business Communication : Scientific and Methodical Approach [the study guide], Kryvyi Rih, 2013, 230 p. [in Ukrainian]

Ortynsky V.L. Pedagogika vyschoyi shkoly (Pedagogy of High School [the study guide]), Kyiv, 2009, 472 p. [in Ukrainian]

Selevko G.K. Sovremennye obrazovatelnye tehnologiyi (Modern educational technologies [the study guide]), Moskow, 1998, 256 p. [in Russian]

Sysoyeva S.O. Pedagogichni tehnologiyi : vyznachennia, structura, problem vprovadzhennia (Pedagogical Technologies : Definitions, Structures, Implementation Problems), Neperervna Profesiyna Osvita, Vol. 4, 2002, pp. 69 – 79. [in Ukrainian]

Burny J.M. Creating Interaction in the Classroom / John M. Burny. – Doanne College, 2007. – 32 p.

Guertin L. What is Interactive Lecture? [Інтернет ресурс] / Laura Guertin, Rebecca Teed // Публікація з сайту «Science education Recourses Centre @ Carleton College». – 2010. – Режим доступу до сайту : http://serc.carleton.edu/introgeo/interactive/feedback.html.

Paulson Donald R. Active Learning and Cooperative Learning in the Organic Chemistry Lecture Class / Donald R. Paulson // Journal of Chemical Education. V. 76. – 1999. – № 8. – Р. 1136 – 1140.


Пристатейна бібліографія ГОСТ


1. Зотова-Садило О.Ю. Інтерактивна лекція як засіб формування професійного ділового спілкування майбутніх фахівців / Олена Юріївна Зотова-Садило // Психолого-педагогічні проблеми розвитку особистості в сучасних соціокультурних умовах (28 – 29 вересня 2011 р.). – Вінниця, 2011. – С. 136 – 142.

 

2. Зотова-Садило О.Ю. Професійне ділове спілкування: науково-методичні підходи : навчально-методичний посібник [Рекомендований до друку Міністерством освіти і науки України (Лист від 15.05.12 № г/11-6799)]. – Кривий Ріг, 2013. – 230 с.

 

3. Ортинський В.Л. Педагогіка вищої школи : навч. посіб. [для студент. вищ. навч. закл.] / В.Л. Ортинський. – К. : Центр навчальної л-ри, 2009. – 472 с.

 

4. Селевко Г.К. Современные образовательные технологии : учебное пособие / Г.К. Селевко. – М. : Народное образование, 1998. – 256 с.

 

5. Сисоєва С.О. Педагогічні технології: визначення, структура, проблеми впровадження / Світлана Олександрівна Сисоєва // Неперервна професійна освіта: теорія і практика. – 2002. – Вип. 4. – С. 69 – 79.

 

6. Burny J.M. Creating Interaction in the Classroom / John M. Burny. – Doanne College, 2007. – 32 p.

 

7. Guertin L. What is Interactive Lecture? [Інтернет ресурс] / Laura Guertin, Rebecca Teed // Публікація з сайту «Science education Recourses Centre @ Carleton College». – 2010. – Режим доступу до сайту : http://serc.carleton.edu/introgeo/interactive/feedback.html.

 

8. Paulson Donald R. Active Learning and Cooperative Learning in the Organic Chemistry Lecture Class / Donald R. Paulson // Journal of Chemical Education. V. 76. – 1999. – № 8. – Р. 1136 – 1140.

ISSN 2313-2094 (print); e-ISSN 2413-2039