DOI: https://doi.org/10.24919/2313-2094.2/34.92921

СУБ’ЄКТ-СУБ’ЄКТНА ВЗАЄМОДІЯ У НАВЧАЛЬНО-ВИХОВНОМУ ПРОЦЕСІ ПОЛЬЩІ

Vita Pavlenko

Анотація


У статті виділено особливості суб’єкт-суб’єктної взаємодії у навчально-виховному процесі Польщі. Представлено різні методики розвитку креативного потенціалу учнів початкової школи. Проаналізовано принципи розвитку креативності К. Szmidtа, А. Tokarzа; модель розвитку креативного потенціалу R. Ripple’a. Розглянуто сутність понять «креативність», «креативна компетенція», «компетентність молодшого школяра», «суб’єкт-суб’єктна взаємодія».


 


Ключові слова


креативність; креативна компетенція; компетентність молодшого школяра; об’єкт; суб’єкт; суб’єкт-суб’єктна взаємодія

Повний текст:

PDF

Посилання


Levitskaya I.B., Turchak S.K. Razvitie kreativnosti shkolnika (The development of pupil’s creativity), Pedagogika, 2007, Vol. 4, pp. 112 – 114. [in Ukrainian]

Navchalni prohramy dlia zahalnoosvitnikh navchalnykh zakladiv iz navchanniam ukrainskoiu movoiu. 1 – 4 klasy (Training programs for secondary schools with teaching in Ukrainian language. 1 – 4 classes), Kyiv, 2013, 392 p. [in Ukrainian]

Pavlenko V.V. Kreatyvnist: sutnist, struktura, zakonomirnosti formuvannia i rozvytok (Creativity: The essence, structure, peculiarities of formation and development), Kyiv, 2015. – Vol. 23, pp. 15 – 21. [in Ukrainian]

Yakovleva E.L. Razvitie tvorcheskogo potentsiala lichnosti kak tsel obrazovaniya (Development of person’s creative potential as the goal of education), Voprosyi psihologii, 1996, Vol. 3, pp. 28 – 43. [in Ukrainian]

Adamek I., Bałachowicz J. Kompetencje kreatywne nauczyciela wczesnej edukacji dziecka / I. Adamek, J. Bałachowicz. – Kraków, 2013.

Ekiert-Oldroyd Dorota. Wiedza o twórczości i stosunek do nauczania twórczego jako istotne elementy kompetencji współczesnego nauczyciela. Raport z badań studentów pedagogiki : Pomiędzy dwiema edukacjami / Dorota Ekiert-Oldroyd // Nauczyciel wczesnej edukacji dziecka wobec czasu zmiani. – Łódź, 2014. – S. 43 – 56.

Uszyńska-Jarmoc Janina. Kreatywność nauczycieli i ich przekonania i intencje dotyczące interakcji wychowawczych z dziećmi : Pomiędzy dwiema edukacjami / Janina Uszyńska-Jarmoc // Nauczyciel wczesnej edukacji dziecka wobec czasu zmiani. – Łódź, 2014. – S. 67 – 81.

Konarzewski K. Nauczyciel / К. Konarzewski // Sztuka nauczania. – Warszawa, 1995.

Malinowski T. Nauczyciel. Sylwetka psychologiczna współczesnego nauczyciela / T. Malinowski // Encyklopedia psychologii / pod red. W. Szewczuka. – Warszawa, 1998.

Podstawa programowa kształcenia ogólnego [Еlektronnyy resurs]. – Rezhym dostupu : https://men.gov.pl/wp-content/uploads/2011/02/1c.pdf. – S. 17.

Szmidt K.J. ABC kreatywności / K.J. Szmid. – Warszawa, 2010.

Szmidt K.J. Dydaktyka twórczości. Koncepcje, problemy, rozwiązania / K.J. Szmidt. – Kraków : «Impuls», 2005. – S. 98 – 114.

Szmidt K.J. Pedagogika twórczości / K.J. Szmidt. – Gdańsk, 2007. – 424 s.

Tokarz A. Dynamika procesu twórczego / A. Tokarz. – UJ, Kraków, 2005. – S. 213 – 218.


Пристатейна бібліографія ГОСТ


1. Левицкая И.Б., Турчак С.К. Развитие креативности школьника / И.Б. Левицкая, С.К. Турчак // Педагогика. – 2007. – № 4. – С. 112 – 114.

2. Навчальні програми для загальноосвітніх навчальних закладів із навчанням українською мовою. 1 – 4 класи. – К. : Вид. дім «Освіта», 2013. – 392 с.

3. Павленко В.В. Креативність: сутність, структура, закономірності формування і розвиток / В.В. Павленко // Педагогічна освіта: Теорія і практика. Педагогіка. Психологія : зб. наук. праць / Київ ун-т ім. Б. Грінченка ; редкол. : В.О. Огнев’юк, Л.Л. Хоружа [та ін.]. – К. : ун-т ім. Б. Грінченка, 2015. – Вип. 23. – С. 15 – 21.

4. Яковлева Е.Л. Развитие творческого потенциала личности как цель образования / Е.Л. Яковлева // Вопросы психологии. – 1996. – № 3. – С. 28 – 43.

5. Adamek I., Bałachowicz J. Kompetencje kreatywne nauczyciela wczesnej edukacji dziecka / I. Adamek, J. Bałachowicz. – Kraków, 2013.

6. Ekiert-Oldroyd Dorota. Wiedza o twórczości i stosunek do nauczania twórczego jako istotne elementy kompetencji współczesnego nauczyciela. Raport z badań studentów pedagogiki : Pomiędzy dwiema edukacjami / Dorota Ekiert-Oldroyd // Nauczyciel wczesnej edukacji dziecka wobec czasu zmiani. – Łódź, 2014. – S. 43 – 56.

7. Uszyńska-Jarmoc Janina. Kreatywność nauczycieli i ich przekonania i intencje dotyczące interakcji wychowawczych z dziećmi : Pomiędzy dwiema eduka-cjami / Janina Uszyńska-Jarmoc // Nauczyciel wczesnej edukacji dziecka wobec czasu zmiani. – Łódź, 2014. – S. 67 – 81.

8. Konarzewski K. Nauczyciel / К. Konarzewski // Sztuka nauczania. – Warszawa, 1995.

9. Malinowski T. Nauczyciel. Sylwetka psychologiczna współczesnego nauczyciela / T. Malinowski // Encyklopedia psychologii / pod red. W. Szewczuka. – Warszawa, 1998.

10. Podstawa programowa kształcenia ogólnego [Електронний ресурс]. – Ресурс доступу : https://men.gov.pl/wp-content/uploads/2011/02/1c.pdf. – S. 17.

11. Szmidt K.J. ABC kreatywności / K.J. Szmid. – Warszawa, 2010.

12. Szmidt K.J. Dydaktyka twórczości. Koncepcje, problemy, rozwiązania / K.J. Szmidt. – Kraków : «Impuls», 2005. – S. 98 – 114.

13. Szmidt K.J. Pedagogika twórczości / K.J. Szmidt. – Gdańsk, 2007. – 424 s.

14. Tokarz A. Dynamika procesu twórczego / A. Tokarz. – UJ, Kraków, 2005. – S. 213 – 218.
ISSN 2313-2094 (print); e-ISSN 2413-2039