DOI: https://doi.org/10.24919/2313-2094.2/34.92933

СТРУКТУРНО-ФУНКЦІОНАЛЬНА МОДЕЛЬ ПІДГОТОВКИ МАЙБУТНІХ ПЕДАГОГІВ ДО ВПРОВАДЖЕННЯ ЗАСОБІВ ЕСТЕТОТЕРАПІЇ У СОЦІАЛЬНЕ ВИХОВАННЯ МОЛОДШИХ ШКОЛЯРІВ

Юлія Степура

Анотація


У статті на основі аналізу науково-педагогічних джерел виокремлено компоненти моделі професійної підготовки майбутніх педагогів школи І ступеня до використання засобів естетотерапії з метою соціального виховання учнів. Висвітлено дослідження вчених щодо специфіки побудови означеної моделі. Обґрунтовано складові відповідної моделі: мету, змістове забезпечення, методи та принципи навчання, етапи реалізації, компоненти, рівні й результат впровадження означеної моделі до змісту професійно-педагогічної підготовки.


Ключові слова


естетотерапія; модель; професійна підготовка; компоненти моделі; етапи реалізації моделі; мета та результат моделі

Повний текст:

PDF

Посилання


Budnyk O.B. Teoretychni i metodychni zasadu profesiinoi pidgotovky maibutnikh uchteliv pochatkovykh klasiv do sotsialno-pedahohichnoi diialnosti (Theoretical and methodological foundations of training primary school teachers to social and educational activities), doctoral dissertation, Zhytomyr, 2015, 552 p. [in Ukrainian]

Klaus H. Kibernetyka i filisofiia (Cybernetics and Philosophy), M., 1963, 531 p. [in Russian]

Kuzmina N.V. Ocherki psikhologii truda uchitelia (Essays on the psychology of the teacher), L., 1967, 184 p. [in Russian]

Pyrokhova O.V. Моdelirovanie v obrazovanii uchitelia (Modeling in Education), Innovatsii v obrasovanii, 2004, Vol. 5, pp. 36 – 40. [in Russian]

Khoruzha L.L. Teoretychni zasadu formuvannia etychnoi kompetentnosti maibutnikh uchteliv pochatkovykh klasiv (The theoretical basis of the formation of ethical competence of future primary school teachers), doctoral dissertation, Kyiv, 2004, 365 p. [in Ukrainian]


Пристатейна бібліографія ГОСТ


1. Будник О.Б. Теоретичні і методичні засади професійної підготовки майбутніх учителів початкових класів до соціально-педагогічної діяльності : дис. ... д-ра пед. наук : 13.00.04 / О.Б. Будник. – Житомир, 2015. – 552 с.

2. Клаус Г. Кибернетика и философия : пер. с нем. / Г. Клаус. – М. : Изд-во иностр. лит., 1963. – 531 с.

3. Кузьмина Н.В. Очерки психологии труда учителя / Н.В. Кузьміна. − Л. : Издательство Ленинградского университета, 1967. − 184 с.

4. Пирогова О.В. Моделирование в образовании / О.В. Пирогова // Инновации в образовании. – 2004. – № 5. – С. 36 – 40.

5. Хоружа Л.Л. Теоретичні засади формування етичної компетентності майбутніх учителів початкових класів : дис. … д-ра пед. наук : 13.00.04 / Л.Л. Хоружа. – К., 2004. – 365 с.

ISSN 2313-2094 (print); e-ISSN 2413-2039