DOI: https://doi.org/10.24919/2313-2094.3/35.93491

КОМПЕТЕНТНІСНИЙ ПІДХІД ЯК МЕТОДОЛОГІЯ ПРОФЕСІЙНОЇ ПІДГОТОВКИ ФАХІВЦІВ У ВИЩІЙ ШКОЛІ

Надія Ашиток

Анотація


Компетентнісний підхід аналізується з позиції методології педагогічної практики. У межах цієї методології у статті акцентується увага на важливості розробки освітніх стандартів на основі компетентнісного підходу, а також доцільності створення методик проведення різноманітних форм роботи дослідницько-пошукового і практично-перетворювального характеру для реалізації запланованого у цих стандартах. Проблематичною видається автору статті можливість оцінювання набутих компетентностей.


Ключові слова


компетентнісний підхід; компетенція; професійна підготовка; вища школа; освітній стандарт

Повний текст:

PDF

Посилання


Avvo B.V. Methodology of the competence approach in higher education / B.V. Avvo. – Access mode : http://www.emissia.org/offline/ 2005/978.htm [in Russian].

Zimnaya I.A. Key competences as the effectively-targeted basis of competence approach in education / I.A. Zimnaya. – M. : Research centre of problems of quality of training, 2004. – 42 p. [in Russian].

Zimnaya I.A. Competence approach. What is its place in the system of modern approaches to the problems of education? / I.A. Zimnaya // Higher education today. – 2006. – № 8. – P. 20 – 26. [in Russian].

Ivanova T.I. Competence approach to the development of standards for the 11-year-old school: problems, conclusions / T.I. Ivanova // Standards and monitoring. – 2004. – № 1. – P. 16 – 20. [in Russian].

Logvinova J. Rationale essence of competence approach in education in the works of Ukrainian and foreign scientists / J. Logvinova. – Access : http://pps. udpu.org.ua/article/viewFile/18633/16377. [in Ukrainian]

New pedagogical and information technologies in the education system : a textbook for students of pedagogical universities. – Moscow : Academy, 2003. – 272 p. [in Russian].

Pometun A.I. Theory and practice consistent implementation of competence approach in the experience of foreign countries / A.I. Pometun // Competence approach in modern education: world experience and Ukrainian prospects / ed. A.І. Ovcharuk. – K. : KIS, 2004. – P. 16 – 25. [in Ukrainian].

Tatur G. Competence in the structure of the quality of specialists training model / G. Tatur // Higher education today. – 2004. – № 3. – P. 20 – 26.


Пристатейна бібліографія ГОСТ


1. Авво Б.В. Методология компетентностного подхода в высшем образовании / Б.В. Авво. – Режим доступу : http://www.emissia.org/offline/2005/978.htm.

2. Зимняя И.А. Ключевые компетентности как результативно-целевая основа компетентностного подхода в образовании / И.А. Зимняя. – М. : Исследовательский центр проблем качества подготовки специалистов, 2004. – 42 с.

3. Зимняя И.А. Компетентностный подход. Каково его место в системе современных подходов к проблемам образования? / И.А. Зимняя // Высшее образование сегодня. – 2006. – № 8. – С. 20 – 26.

4. Иванова Т.И. Компетентностный подход к разработке стандартов для 11-летней школы: проблемы, выводы / Т.И. Иванова // Стандарты и мониторинг. – 2004. – № 1. – С. 16 – 20.

5. Логвінова Я. Обгрунтування сутності компетентнісного підходу в освіті у працях українських і зарубіжних учених / Я. Логвінова. – Режим доступу : http://pps.udpu.org.ua/article/viewFile/18633/16377.

6. Новые педагогические и информационные технологии в системе образования : учеб. пособие для студ. пед. вузов / под ред. Е.С. Полат. – М. : Академия, 2003. – 272 с.

7. Пометун О.І. Теорія та практика послідовної реалізації компетентнісного підходу в досвіді зарубіжних країн / О.І. Пометун // Компетентнісний підхід у сучасній освіті : світовий досвід та українські перспективи / за заг. ред. О.В. Овчарук. – К. : К.І.С., 2004. – С. 16 – 25.

8. Татур Ю.Г. Компетентность в структуре модели качества подготовки специалистов / Ю.Г. Татур // Высшее образование сегодня. – 2004. – № 3. – С. 20 – 26.

ISSN 2313-2094 (print); e-ISSN 2413-2039