DOI: https://doi.org/10.24919/2313-2094.3/35.93520

ЗМІСТ І ФОРМИ НАУКОВО-ДОСЛІДНИЦЬКОЇ РОБОТИ СТУДЕНТІВ У КЛАСИЧНИХ УНІВЕРСИТЕТАХ УКРАЇНИ (1950 – 1990 рр.)

Oksana Dmytryshyn

Анотація


У статті проаналізовано основні підходи до розуміння змісту і форм науково-дослідницької роботи студентів класичних університетів України (другої половини ХХ ст.). Автор, відповідно до виділених ним етапів діяльності, пропонує специфіку організації студентської науки упродовж другої половини ХХ ст., наводить приклади організації різноманітних форм НДРС.


Ключові слова


класичні університети; студентство; зміст; форми студентська науково-дослідницька робота студентів; етапи діяльності

Повний текст:

PDF

Посилання


Vyshcha shkola na novomu etapi (Z dosvidu perebudovy vyshchoi shkoly na Ukraini) / za red V.I. Pitova, Kiev, 1961, 240 p. [in Ukrainian]

Vyshcha shkola Ukrainskoi RSR za 50 rokiv (1917 – 1967 rr.) : v 2-kh ch. / vidpov. red. vyd. V.I. Pitov, Ch. 2, Kiev, 1968, 540 p. [in Russian]

Vysshaia shkola : sbornyk osnovnykh postanovlenyi, prykazov y ynstruktsyi. – Moskva., 1978, v. 2, pp. 128 – 130. [in Russian]

Efymenko H.H. Visshee obrazovanye v Ukraynskoi Sovetskoi Sotsyalystycheskoi Respublyke, Kiev, 1983, 94 p. [in Russian]

Iefremov S.V. Profesiina spriamovanist naukovo-doslidnoi roboty studentiv u vyshchykh navchalnykh zakladakh Ukrainy u druhii polovyni XX stolittia : avtoref. dys. ... kand. ped. nauk : 13.00.01 / S.V. Yefremov ; Khark. nats. ped. un-t im. H.S. Skovorody, Kh., 2010, 23 p. [in Ukrainian]

Zbirnyk nakaziv ta rozporiadzhen Ministerstva osvity URSR, 1948, Vol. 17, pp. 6 – 9. [in Ukrainian]

Kavhermanian V.S. Puty sovershenstvovanyia form orhanyzatsyy nauchnoho y tekhnycheskoho tvorchestva studentov / V.S. Kavhermanian y dr. – M.,1988, 44 p. [in Russian]

Naukova ta tekhnichna tvorchist studentiv (Materialy I respublikanskoho zlotu studentiv). – Kiev, 1970, 90 p. [in Ukrainian]

Nauchno-yssledovatelskaia y tvorcheskaia rabota studentov y uchashchykhsia srednykh uchebnykh zavedenyi : sbornyk osnovnykh postanovlenyi, prykazov y ynstruktsyi / pod red. V.Y. Krutova. – Moskva, 1984, 143 p. [in Russian]

Prokopiv L.M. Navchalno-vykhovna robota z obdarovanoiu moloddiu u vyshchykh pedahohichnykh zakladakh Ukrainy (druha polovyna XX stolittia) : monohrafiia, Ivano-Frankivsk, 2005, 256 p. [in Ukrainian]

Systema orhanyzatsyy nauchno-yssledovatelskoi raboty studentov v vuzakh strany : sb. statei / pod red V.P. Eliutyna. – Moskva, 1984, – 215 p. [in Russian]

Strelskyi V.Y. Osnovy nauchno-yssledovatelskoi raboty studentov. – Kiev, 1981. – 152 p. [in Russian]

Udovychenko H.M. Naukovo-doslidna robota studentiv – maibutnikh vchyteliv / Ridna shkola, 1974, Vol. 2. – pp. 102 – 108. [in Ukrainian]


Пристатейна бібліографія ГОСТ


1. Вища школа на новому етапі (З досвіду перебудови вищої школи на Україні) / за ред. В.І. Пітова, В.М. Попова та ін. – К. : Державне видавництво політичної літератури УРСР, 1961. – 240 с.

2. Вища школа Української РСР за 50 років (1917 – 1967 рр.) : в 2-х ч. / відпов. ред. вид. В.І. Пітов. – Вид-во Київ. ун., 1968. – Ч. 2. – 540 с.

3. Высшая школа : сборник основных постановлений, приказов и инструкций. – М., 1978, – Т. 2. – С. 128 – 130.

4. Ефименко Г.Г. Высшее образование в Украинской Советской Социалистической Республике / Г.Г. Ефименко, Г.А. Лилицкий, В.А. Баженов. – К. : Вища школа, 1983. – 94 с.

5. Єфремов С.В. Професійна спрямованість науково-дослідної роботи студентів у вищих навчальних закладах України у другій половині XX століття : автореф. дис. ... канд. пед. наук : 13.00.01 / С.В. Єфремов ; Харк. нац. пед. ун-т ім. Г.С. Сковороди. – Х., 2010. – 23 с.

6. Збірник наказів та розпоряджень Міністерства освіти УРСР. – 1948. – № 17. – С. 6 – 9

7. Кавгерманьян В.С. Пути совершенствования форм организации научного и технического творчества студентов / В.С. Кавгерманьян и др. – М., 1988. – 44 с.

8. Наукова та технічна творчість студентів (Матеріали I республіканського зльоту студентів). – К. : Вид-во Київ. університету, 1970. – 90 с.

9. Научно-исследовательская и творческая работа студентов и учащихся средних учебных заведений : сборник основных постановлений, приказов и инструкций / под ред. В.И. Крутова. – М. : Высш. шк., 1984. – 143 с.

10. Прокопів Л.М. Навчально-виховна робота з обдарованою молоддю у вищих педагогічних закладах України (друга половина ХХ століття) : монографія / Л. Прокопів. – Івано-Франківськ : Плай, 2005. – 256 с.

11. Система организации научно-исследовательской работы студентов в вузах страны : сб. статей / под ред. В.П. Елютина. – М. : Высш. шк., 1984. – 215 с.

12. Стрельский В.И. Основы научно-исследовательской работы студентов / В.И. Стрельский. – К. : Выща школа, 1981. – 152 с.

13. Удовиченко Г.М. Плахова А.І. Науково-дослідна робота студентів – майбутніх вчителів / Г.М. Удовиченко, А.І. Плахова // Рідна школа. – К. – 1974. – № 2. – С. 102 – 108.

ISSN 2313-2094 (print); e-ISSN 2413-2039