DOI: https://doi.org/10.24919/2313-2094.3/35.93572

ОПАНУВАННЯ КУРСУ «ТЕХНОЛОГІЇ СОЦІАЛЬНО-ПЕДАГОГІЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ» ЯК УМОВА ФОРМУВАННЯ У МАЙБУТНІХ СОЦІАЛЬНИХ ПЕДАГОГІВ УМІНЬ І НАВИЧОК ПРОФЕСІЙНО ОРІЄНТОВАНОГО СПІЛКУВАННЯ

Tetiana Savchenko

Анотація


У статті висвітлена проблема підготовки майбутніх соціальних педагогів щодо формування вмінь і навичок професійно орієнтованого спілкування. Акцентовано увагу на використанні інтерактивних методів навчання при формуванні вмінь і навичок професійно орієнтованого спілкування у майбутніх соціальних педагогів. Визначено значення ділової гри та «круглого столу» як інтерактивних методів навчання у процесі формування вмінь і навичок професійно орієнтованого спілкування.


Ключові слова


майбутній соціальний педагог; уміння і навички; професійно орієнтоване спілкування; професійна підготовка; інтерактивні методи навчання

Повний текст:

PDF

Посилання


Interactive Technology: theory and methods / [O.I. Pometun, N.S. Pobirchenko, G.I. Kobernik, О.А. Komar, T.A. Torchynska], Uman – Kyiv, 2008, 95 p. [in Ukrainian]

Kovalchuk G.D. Interactive forms of education in the system of professional development of library workers: methods and recommendations for use (Kharkiv State Scientific Library), H., 2012, 38 p. [in Ukrainian]

Oliynyk L.V. Active teaching methods and their role in psycho-pedagogical training of future masters of military social administration (Theory and practice of social systems), 2013, № 4, pp. 51 – 57. [in Ukrainian]

Pascal O.V. Technology of social and pedagogical activities : study guide (book Burun), Kharkiv, 2011, 288 p. [in Ukrainian]

Sergeeva O.N. Didactic game as means of training future teachers of a foreign language: the original regulatives (Personality development in the educational systems of the South Russian region : Abstracts of IX Annual Meeting of the South Branch RAO XXI region psychological and pedagogical readings in southern Russia), Rostov n/D. Univ RGPU, 2002, Charles II, 206 p. [in Russia]

Christos S.M. Interactive teaching methods [Electronic resource] / S.M. Christos // E-site training-methodical center of civil protection and life safety Mykolaiv region. – Access to the article : https://sites.google.com/site/nmcmyk/naukova-dialnist/interaktivni-metodi-navcanna.


Пристатейна бібліографія ГОСТ


1. Інтерактивні технології: теорія та методика : посібник / [уклад. : О.І. Пометун, Н.С. Побірченко, Г.І. Коберник, О.А. Комар, Т.А. Торчинська]. – Умань – Київ. – 2008. – 95 с.

2. Ковальчук Г.Д. Інтерактивні форми навчання у системі професійного розвитку бібліотечних працівників: методика та рекомендації з використання / Г.Д. Ковальчук ; Харк. держ. наук. б-ка ім. В.Г. Короленка ; уклад. Г.Д. Ковальчук. – Х., 2012. – 38 с.

3. Олійник Л.В. Активні методи навчання та їхня роль у психолого-педагогічній підготовці майбутніх магістрів військово-соціального управління / Л.В. Олійник // Теорія і практика управління соціальними системами. – 2013. –№ 4. – С. 51 – 57.

4. Паскаль О.В. Технології соціально-педагогічної діяльності : навчальний посібник / О.В. Паскаль. – Х. : Бурун книга, 2011. – 288 с.

5. Сергеева О.Н. Дидактическая игра как средство обучения будущих учителей иностранному языку: исходные регулятивы / О.Н. Сергеева // Развитие личности в образовательных системах южно-российского региона : тез. докл. IX Годич. собр. Южного отд-ния РАО XXI регион. психол.-пед. чтений Юга России. – Ростов н/Д. : Изд-во РГПУ, 2002. – Ч. II. – 206 с.

6. Христос С.М. Інтерактивні методи навчання [Електронний ресурс] / С.М. Христос // Е-сайт навчально-методичного центру цивільного захисту та безпеки життєдіяльності Миколаївської області. – Режим доступу до статті : https://sites.google.com/site/nmcmyk/naukova-dialnist/interaktivni-metodi-navcanna. – Назва з екрану.

ISSN 2313-2094 (print); e-ISSN 2413-2039