DOI: https://doi.org/10.24919/2313-2094.3/35.93585

ІСТОРИКО-ФІЛОСОФСЬКІ ОСНОВИ ЗДОРОВ’ЯЗБЕРЕЖУВАЛЬНОГО ВИХОВАННЯ

Лариса Сливка

Анотація


У статті висвітлено головні віхи розвитку поглядів людства на збереження і зміцнення здоров’я в контексті загального історичного процесу. Виявлено, що поступальний рух у напрямі сучасних концепцій розуміння сутності людини, удосконалення її здоров’я пов’язаний із філософією мислителів античності, Середньовіччя, епохи Відродження. Охарактеризовано здоров’яорієнтований компонент їхньої творчо-практичної спадщини, виокремлено його сутність. Надбання попередників стали підґрунтям педагогічних аспектів розв’язання питань здоров’я дітей та молоді наприкінці ХІХ століття, коли активно розроблялася так звана «філософія здоров’я».


Ключові слова


здоров’я; здоров’язбережувальне виховання; зростаюча особистість; античний період; Середньовіччя; епоха Відродження

Повний текст:

PDF

Посилання


Bobrytska V.I. Teoretychni i metodychni osnovy formuvannia zdorovogo sposobu zhyttia u maibutnich uchyteliv u protsesi vyvchennia pryrodnyczych nauk : dys. … d-ra ped. nauk : 13.00.04 (The theoretical and methodological foundations of healthy lifestyle’s formation in future teachers in the study of natural Sciences), Kiev, 2006, 462 p. [in Ukrainian]

Boichuk Yu.D. Vnesok starodavnich filosofiv u formuvannia ekologo-valeologichnych poniat (The contribution of the ancient philosophers into formation of eco-valeological concepts), Pedagogika, psychologia ta medyko-biologichni problem fizychnogo vychovannia i sportu, 2006, Vol. 12, pp. 16 – 19. [in Ukrainian]

Bulych E.G. Valeologia. Teoretychni osnovy valeologii (Valueology. The theoretical basis of valueology), Kiev, 1997, 224 p. [in Ukrainian]

Vashchenko O. Istorychnyi aspekt rozvytku problem vychovannia zdorovogo sposobu zhyttia (The historical aspect of the development of issues health education), Pochatkova shkola, 2004, Vol. 3, pp. 44 – 47. [in Ukrainian]

Villanova Arnold de. Salernski kodeks zdorovya (Salerno Code of health), Lviv, 2011, 64 p. [in Ukrainian]

Datcenko I.I. Gigiyena i ekologia ludyny (Hygiene and Ecology of the man), Lviv, 2000, 248 p. [in Ukrainian]

Dezideri Erazm Rotterdamski. Pohvala Gluposti, abo pohvalne slovo Durosti (Praise to Stupidity) [Electronic resource]. – Access mode: // < http://www.ae-lib. org.ua/texts/erasmus_fool_ua.htm>. – Title screen. – [in Ukrainian]

Zhovnirenko L.P. Pedagogiczna systema formuvannia motyvacii zdorovogo sposobu zhyttia v period antychnosti ta siogodennia (Educational system of healthy lifestyle’s building motivation in the Antiquity period and today), Problemy osvity, 2006, Vol. 48, pp. 7 – 11. [in Ukrainian]

Kyrylenko S.V. Problemy formuvannia kultury zdorovya v istorii teoretychnoi dumki i v suchasniy praktytsi (The problem of health culture’s formation in the history of theoretical thought and current practice), Pedagogika i psyhologia, 2004, Vol. 1, pp. 48 – 56. [in Ukrainian]

Kultura epohy yevropeyskogo Vidrodzhennia. «Budynok radosti» Vittiryno da Feltre (The culture of european Renaissance. «The house of joy» by Vittorino da Feltre) [Electronic resource]. – Access mode : // . – Title screen. – [in Ukrainian].

Opyt samopoznaniya Mishela Eikema de Montenia (The experience self of Michel Eyquem de Montaigne) [Electronic resource]. – Access mode : //. – Title screen. – [in Russian].

Rable F. Gargantiua i Pantagruel (The Life of Gargantua and of Pantagruel), Kyiv, 1990, 246 p. [in Ukrainian]

Chikin S.Ya. Vrachi-filosofy (Doctors-philosophers), Moskva, 1990, 384 p. [in Russian].

Szkola i pedagogichna dumka epohy Vidrodzhennia (School and teaching thinking of the Renaissance) [Electronic resource]. – Access mode: // . – Title screen. – [in Ukrainian].


Пристатейна бібліографія ГОСТ


1. Бобрицька В.І. Теоретичні і методичні основи формування здорового способу життя у майбутніх учителів у процесі вивчення природничих наук : дис. … д-ра пед. наук : 13.00.04 / В.І. Бобрицька. – К., 2006. – 462 с.

2. Бойчук Ю.Д. Внесок стародавніх філософів у формування еколого-валеологічних понять / Ю.Д. Бойчук, С.К. Зіоменко // Педагогіка, психологія та мед.-біол. пробл. фіз. виховання і спорту. – 2006. – № 12. – С. 16 – 19.

3. Булич Е.Г. Валеологія. Теоретичні основи валеології : навч. посіб. / Н.Г. Булич, І.В. Муравов. – К. : ІЗМН, 1997. – 224 с.

4. Ващенко О. Історичний аспект розвитку проблеми виховання здорового способу життя / О. Ващенко // Початкова школа. – 2004. – № 3. – С. 44 – 47.

5. Вілланова Арнольд де. Салернський кодекс здоров’я / Арнольд де Вілланова ; переклад з латинської, передмова і коментарі А.О. Содомори. – Львів : Вид-во ЛОБФ «Медицина і право», 2011. – 64 с.

6. Даценко І.І. Гігієна і екологія людини : навчальний посіб. – Львів : Афіша, 2000. – 248 с.

7. Дезідерій Еразм Роттердамський. Похвала Глупості, або похвальне слово Дурості [Електронний ресурс]. – Режим доступу: // < http://www.ae-lib.org.ua/texts/erasmus_fool_ua.htm>. – Загол. з екрану. – Мова укр.

8. Жовніренко Л.П. Педагогічна система формування мотивації здорового способу життя в період античності та сьогодення / Л.П. Жовніренко // Проблеми освіти : наук.-метод. зб. / кол. авт. – К. : Інститут інноваційних технологій і змісту освіти, 2006. – Вип. 48. – С. 7 – 11.

9. Кириленко С.В. Проблема формування культури здоров’я в історії теоретичної думки і в сучасній практиці / С.В. Кириленко // Педагогіка і психологія. – 2004. – № 1. – С. 48 – 56.

10. Культура епохи європейського Відродження. «Будинок радості» Вітторино да Фельтре [Електронний ресурс]. – Режим доступу : // . – Загол. з екрану. – Мова укр.

11. Опыт самопознания Мишеля Эйкема де Монтеня [Электронный ресурс]. – Режим доступа : // < http://mirznanii.com/info/opyt-samopoznaniya-mishelya-eykema-de-montenya_231744>. – Загол. з екрану. – Мова рос.

12. Рабле Ф. Гаргантюа і Пантагрюєль : роман [для серед. та ст. шк. Віку] / Ф. Рабле ; скор. переказ з фр. та приміт. І.Г. Сидоренко. – К. : Веселка, 1990. – 246 с.

13. Чикин С.Я. Врачи – философы / С.Я. Чикин. – М. : Медицина, 1990. – 384 с.

14. Школа і педагогічна думка епохи Відродження [Електронний ресурс]. – Режим доступу : // . – Загол. з екрану. – Мова укр.

ISSN 2313-2094 (print); e-ISSN 2413-2039