DOI: https://doi.org/10.24919/2313-2094.4/36.98545

СУЧАСНІ ПІДХОДИ ДО РОЗГЛЯДУ ТЕОРЕТИЧНИХ ОСНОВ ФІЗИЧНОГО ВИХОВАННЯ ДІТЕЙ ДОШКІЛЬНОГО ВІКУ

Larysa Harashchenko

Анотація


У статті досліджуються теоретичні основи фізичного виховання дітей дошкільного віку. Обґрунтовано значення теорії і методики фізичного виховання дітей дошкільного віку як навчальної дисципліни у зв’язку з орієнтацією дошкільної освіти на загальнолюдські цінності у сфері фізичного виховання та зростання відповідальності за здоров’я дітей. На основі теоретичного аналізу визначається роль та місце теорії і методики фізичного виховання дітей у системі підготовки фахівців у галузі дошкільної освіти в контексті виокремлення здоров’язбережувальної спрямованості модернізації дошкільної освіти.


Ключові слова


теорія і методика фізичного виховання дітей дошкільного віку; здоров’язбережувальна спрямованість фізичного виховання; освітній процес; пріоритетність фізкультурно-оздоровчої роботи; здоров’язбережувальна компетентність

Повний текст:

PDF

Посилання


Andriushchenko T.K. Formuvannia zdoroviazberezhuvalnoi kompetentnosti yak sotsialno-pedahohichna problema (The Formation of Keeping Health Competence as a Social and Pedagogical Problem), Naukovyi visnyk Volynskoho universytetu imeni Lesi Ukrainki, 2012, № 7, pp. 123 – 127. [in Ukrainian]

Bekh I. Kurs na diialnisno-kompetentnisnyi pidkhid (Pursue a Course of Action and Competence Approach), Doshkilne vykhovannia, 2013, № 1, pp. 2 – 5. [in Ukrainian]

Bohinich O.L. Sutnist zdoroviazberihaiuchoho seredovyshcha u zhyttiediialnosti ditei doshkilnoho viku (The Essential Part of Keeping Health Environment in Vital Activity of Preschool Children), Visnyk Prykarpatskoho universytetu imeni Ivana Franka, 2008, Vyp. ХVІІ – ХVІІІ, pp. 191 – 199. [in Ukrainian]

Bohinich O.L. Zdorovia ta fizychnyi rozvytok dytyny: realizatsiia zavdan osvitnoi linii «Osobystist dytyny» (Health and Physical Growth and Development: the Realization of the Tasks of Educational Line «Personality of a Child»), Doshkilne vykhovannia, 2012, № 9, pp. 3 – 7. [in Ukrainian]

Bohinich O. Priorytety u sferi fizychnoho rozvytku dytyny doshkilnoho viku (The Priorities in the Area of Physical Growth and Development of Preschool Child), Optymizatsiia fizychnoho rozvytku dytyny u vitchyznianii systemi osvity, Zaporizhzhia, 2010, pp. 124 – 148. [in Ukrainian]

Vilchkovskyi E.S. Orhanizatsiia rukhovoho rezhymu ditei u doshkilnykh navchalnykh zakladakh (The Organization of Motion Activity for Children in Preschool Educational Establishments: Methodological Manual), Ternopil, 2008, 128 p. [in Ukrainian]

Denysenko N.F. Osvitnii protses maie buty zdoroviazberezhuvalnym (The Process of Education Should Be Keeping Health), Doshkilne vykhovannia, 2007, № 7, pp. 8 – 11. [in Ukrainian]

Zdanevych L. Psykholoho-pedahohichna sutnist interaktyvnykh metodiv navchannia u protsesi pidhotovky maibutnikh vykhovateliv do roboty z doshkilnykamy (Psychological and Pedagogical Essential Part of Interactive Methods of Education in the Process of Training of Future Teachers for the Work with Preschool Children), Liudynoznavchi studii. Seriia «Pedahohika», 2016, Vol. 3/35, 308 p. [in Ukrainian]

Kononko O. Shchob u zhytti ne zablukaly: holovne zavdannia vykhovannia (Don’t Lose Your Way: the Main Task for Education), Doshkilne vykhovannia, 2012, № 2, pp. 5 – 10. [in Ukrainian]

Nesterenko V.V. Pidhotovka maibutnikh pedahohiv do vykhovannia u doshkilnykiv navychok zdorovoho sposobu zhyttia (Training for Future Teachers for Education of Healthy Life-style in Preschool Children), Оdesa, 2003, 231 p. [in Ukrainian]

Ponimanska T.I. Pidhotovka pedahoha do humanistychnoho vykhovannia ditei doshkilnoho viku (Trainig for Teacher for the Humanistic Education of Preschool Children), Shliachy stanovlennia pedahohichnoho profesionalizmu u maibutnich uchyteliv, Rivne, 2000, Vol. 12/3, pp. 275 – 277. [in Ukrainian]

Fizychne vykhovannia, osnovy zdorovia ta bezpeky zhyttiediialnosti ditei starshoho doshkilnoho viku (Physical Education, Bases of Health and Safety for Older Preschool Children : Methodological Manual), Kyiv, 2013, 127 p. [in Ukrainian]

Shebeko V. Formirovanie lichnostnoy fizicheskoy kultury v doshkolnom vozraste (The Formation of Personal Physical Culture in Preschool Age), Pedagogicheskoe obrazovanie i nauka, 2009, № 6, pp. 49 – 55. [in Russian]


Пристатейна бібліографія ГОСТ


Андрющенко Т.К. Формування здоров’язбережувальної компетентності як соціально-педагогічна проблема / Т.К. Андрющенко // Наук. вісн. Волин. нац. ун-ту ім. Лесі Українки. – 2012. – № 7. – С. 123 – 127.


Бех І. Курс на діяльнісно-компетентнісний підхід / І. Бех, Л. Зайцева // Дошкіл. виховання. – 2013. – № 1. – С. 2 – 5.


Богініч О.Л. Сутність здоров’язберігаючого середовища у життєдіяльності дітей дошкільного віку / Ольга Любомирівна Богініч // Вісн. Прикарпат. ун-ту ім. В. Стефаника. Педагогіка. – Івано-Франківськ, 2008. – Вип. ХVІІ – ХVІІІ. – С. 191 – 199.


Богініч О. Здоров’я та фізичний розвиток дитини: реалізація завдань освітньої лінії «Особистість дитини» / Ольга Богініч // Дошкіл. виховання. – 2012. – № 9. – С. 3 – 7.


Богініч О. Пріоритети у сфері фізичного розвитку дитини дошкільного віку / Ольга Богініч // Оптимізація фізичного розвитку дитини у вітчизняній системі освіти : монографія / Е. Вільчковський, Н. Денисенко, А. Цьось та ін. – Запоріжжя : ЗОІППО, 2010. – С. 124 – 148.


Вільчковський Е.С. Організація рухового режиму дітей у дошкільних навчальних закладах : навч.-метод. посіб. / Е.С. Вільчковський, Н.Ф. Денисенко. – Тернопіль : Мандрівець, 2008. – 128 с.


Денисенко Н.Ф. Освітній процес має бути здоров’язбережувальним / Нінель Федорівна Денисенко // Дошкіл. виховання. – 2007. – № 7. – С. 8 – 11.


Зданевич Л. Психолого-педагогічна сутність інтерактивних методів навчання у процесі підготовки майбутніх вихователів до роботи з дошкільниками / Лариса Зданевич // Людинознавчі студії : збірник наукових праць Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка. Серія «Педагогіка». – Дрогобич : Видавничий відділ ДДПУ імені Івана Франка. – Вип. 3/35 (2016). – 308 с.


Кононко О. Щоб у житті не заблукали: головне завдання виховання / Олена Кононко // Дошкіл. виховання. – 2012. – № 2. – С. 5 – 10.


Нестеренко В.В. Підготовка майбутніх педагогів до виховання у дошкільників навичок здорового способу життя : дис. ... канд. пед. наук : 13.00.04 / Вікторія Володимирівна Нестеренко ; Південноукр. держ. пед. ун-т ім. К.Д. Ушинського. – О., 2003. – 231 с.


Поніманська Т.І. Підготовка педагога до гуманістичного виховання дітей дошкільного віку / Тамара Іллівна Поніманська // Оновлення змісту, форм та методів навчання і виховання в закладах освіти : зб. наук. пр. : наук. зап. РДГУ / РДГУ ; редкол.: Б.Н. Мітюров, І.Д. Бех, Б.Є. Будний та ін. – Рівне : РДГУ, 2000. – Вип. 12, Ч. 3 : Шляхи становлення педагогічного професіоналізму у майбутніх учителів. – С. 275 – 277.


Фізичне виховання, основи здоров’я та безпеки життєдіяльності дітей старшого дошкільного віку : навч.-метод. посіб. / О.Л. Богініч, Н.В. Левінець, Л.В. Лохвицька, Л.А. Сварковська. – К. : Генеза, 2013. – 127 с.


Шебеко В. Формирование личностной физической культуры в дошкольном возрасте / Вадим Шебеко // Пед. образование и наука. – 2009. – № 6. – С. 49– 55.

ISSN 2313-2094 (print); e-ISSN 2413-2039