DOI: https://doi.org/10.24919/2313-2094.4/36.98548

КЕЙС-МЕТОД ЯК ЗАСІБ ФОРМУВАННЯ ПРОФЕСІЙНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ МАЙБУТНІХ СОЦІАЛЬНИХ ПЕДАГОГІВ І СОЦІАЛЬНИХ ПРАЦІВНИКІВ У ВИЩІЙ ШКОЛІ

Ніна Гордієнко

Анотація


У статті подано теоретичне обґрунтування доцільності застосування кейс-методу як засобу формування професійної компетентності майбутніх фахівців соціальної сфери, окреслено окремі аспекти його реалізації у навчальному процесі вищої школи; визначено специфіку його впливу на формування якісних характеристик фахівця; представлено авторський підхід до його застосування при вивченні навчальної дисципліни «Технології соціально-педагогічної роботи».


Ключові слова


інноваційні технології навчання; професійна підготовка; професійна компетентність; кейс; метод «кейс-стаді»; групова робота

Повний текст:

PDF

Посилання


Aktyvizatsiia navchalnoho protsesu u suchasnii vyshchii shkoli : metod. ohliad (Enhancing the educational process in modern high school : method. review), Kyiv, 2010, 32 p. [in Ukrainian]

Antipova M.V. Metod keysov (Case-study), Moscow, 2011, 150 p. [in Russian]

Barns L.B., Kristensen K.R., Khansen Ye.Dzh. Prepodavanie i metod konkretnykh situatsiy (konkretnye situatsii i dopolnitelnaya literatura) (Teaching method and specific situations (specific situation and further reading)), Moscow, 2000, 502 p. [in Russian]

Kozak L.V. Keis-metod u pidhotovtsi maibutnikh vykladachiv do innovatsiinoi profesiinoi diialnosti (Case method in preparing future teachers for innovative professional activities), Osvitolohichnyi dyskurs, 2015, № 3 (11), pp. 153 – 160. [in Ukrainian]

Panfilova A.P. Innovatsionnye pedagogicheskie tekhnologii (Innovative pedagogical technology), Moscow, 2009, 192 p. [in Russian]

Plotnikov M.V., Chernyavskaya O.S., Kuznetsova Yu.V. Tekhnologiya case-study (Technology of case-study), Nizhniy Novgorod, 2014, 208 p. [in Russian]

Sydorenko O.D., Chuba V.I. Sytuatsiina metodyka navchannia : teoriia i praktyka (Situational methods of teaching: theory and practice), Kyiv, 2001, 256 p. [in Ukrainian]

Surmin Yu.P. Metod analizu sytuatsii (Case study) ta yoho navchalni mozhlyvosti. Hlobalizatsiia i Bolonskyi protses: problemy i tekhnolohii (The method of analyzing situations (Case study) and its educational opportunities. Globalization and the Bologna Process: problems and technology), Kyiv, 2005, 431 p. [in Ukrainian]

Shymanchyk M., Kovalchuk T. Subiektno-profesiina pozytsiia pedahoha: sutnist, struktura (Teacher’s Subject-Professional Position: Nature, Structure), Liudynoznavchi studii, Seriia «Pedahohika», Drohobych, 2015, № 1/33, pp. 242 – 251. [in Ukrainian]


Пристатейна бібліографія ГОСТ


Активізація навчального процесу у сучасній вищій школі : метод. огляд / уклад. Л.А. Якимова. – К. : ДП «Вид. дім «Персонал», 2010. – 32 с.


Антипова М.В. Метод кейсов (case-study) / М.В. Антипова. – М. : ФГБУ ВПО «Маргту», 2011. – 150 с.


Барнс Л.Б. Преподавание и метод конкретных ситуаций (конкретные ситуации и дополнительная литература) / Л.Б. Барнс, К.Р. Кристенсен, Э. Хансен. – М. : Гардирики, 2000. – 502 с.


Козак Л.В. Кейс-метод у підготовці майбутніх викладачів до інноваційної професійної діяльності / Л.В. Козак // Освітологічний дискурс. – 2015. – № 3 (11). – С. 153 – 160.


Панфилова А.П. Инновационные педагогические технологии : Активное обучение : учеб. пособие для студ. высш. учеб. заведений / А.П. Панфилова. – М. : Издательский центр «Академия», 2009. – 192 с.


Плотников М.В. Технология case-study : учебно-методическое пособ. / М.В. Плотников, О.С. Чернявская, Ю.В. Кузнецова. – Н. Новгород : Национальный Исследовательский Университет «Высшая Школа Экономики», 2014 – 208 c.


Сидоренко О.Д. Ситуаційна методика навчання: теорія і практика : практичний посібник / О.Д. Сидоренко, В.І. Чуба. – К. : Центр інновацій і розвитку, 2001. – 256 с.


Сурмін Ю.П. Метод аналізу ситуацій (Case study) та його навчальні можливості. Глобалізація і Болонський процес: проблеми і технології : монографія / Ю.П. Сурмін. – К. : МАУП, 2005. – 431 с.


Шиманчик М. Суб’єктно-професійна позиція педагога: сутність, структура / М. Шиманчик, Т. Ковальчук // Людинознавчі студії : збірник наукових праць Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка. Серія «Педагогіка». – Дрогобич : Видавничий відділ ДДПУ імені Івана Франка. – Випуск 1/33 (2015). – С. 242 – 251.

ISSN 2313-2094 (print); e-ISSN 2413-2039