DOI: https://doi.org/10.24919/2313-2094.4/36.98551

ДИСКУРСОЛОГІЧНІ ОРІЄНТИРИ У ВИКЛАДАННІ ДИСЦИПЛІНИ «УКРАЇНСЬКА МОВА ЗА ПРОФЕСІЙНИМ СПРЯМУВАННЯМ»

Іryna Gumeniuk

Анотація


У статті порушується проблема трансформації змісту мовної освіти майбутніх фахівців початкової школи з урахуванням сучасних мовознавчих тенденцій, зокрема лінгвістики тексту та дискурсології. Окреслено вектори функціональності тексту в процесі формування професійного мовлення студентів. Розширено й поточнено поняття «дискурсивна компетентність». Розкрито можливості реалізації напрацювань дискурсології у змісті дисципліни «Українська мова за професійним спрямуванням».


Ключові слова


текст; дискурс; дискурсивна компетентність; дискурсивне мистецтво; дискурсологія; комунікативна компетентність; професійне мовлення

Повний текст:

PDF

Посилання


Batsevych F.S. Linhvistychna prahmatyka: sproba obgruntuvannіa problemnoho polia i doslidnytskoi odynytsi (Linguistic pragmatics: an attempt to substantiate the problem field and research unit), Movoznavstvo, 2009, Vol. 1, pp. 29 – 37. [in Ukrainian]

Budnik A.O. Osoblyvosti vyvchennia dyskursu v pysemnii ta usnii komunikatsii (Features of the study of discourse in written and oral communication), Naukovyi visnyk DDPU imeni I. Franka. Seriia «Filolohichni nauky», Movoznavstvo, Tom 1, 2016, Vol. 5, pp. 39 – 42. [in Ukrainian]

Deyk T.A. Yazyk. Poznaniye. Kommunikatsiya : per. s angl. (Language. Knowledge. Communication), M., Progress, 1989, 312 p. [in Russian]

Karasik V. Struktura institutsionalnogo diskursa (The structure of the institutional discourse), Problemy yazykovoy kommunikatsii, Saratov, 2000, pp. 25 – 33. [in Russian]

Kompaniiets’ L.H. Pryntsypy ta stratehii formuvannia dyskursyvnykh vmin yak osnova efektyvnoi inshomovnoi dilovoi komunikatsii (Principles and strategies of formation of the discursive abilities as a basis for effective business communication in foreign languages), Naukovi zapysky Natsionalnoho universytetu «Ostrozka akademiia». Seriia «Filolohichna», 2016, Vypusk 62, pp. 165 – 168. [in Ukrainian]

Plachynda T. Intehratyvnyi pidkhid pid chas profesiinoi pidhotovky maibutnikh fakhivtsiv (An integrative approach during the professional preparation of future experts), Liudynoznavchi studii. Seriia «Pedahohika», 2016, Vol. 3/35, pp. 190 – 198. [in Ukrainian]

Prokop I.A. Pedahohichni umovy formuvannia dyskursyvnoi kompetentsii maibutnikh medychnykh pratsivnykiv (Pedagogical conditions of formation of the future medical workers’ discursive competence), VI Mezhdunarodnaya nauchno-prakticheskaya konferentsiya «Obrazovatel’nyy protsess: vzglyad iznutri» (17 – 18 dekabria 2013 g.) [Electronic resource]. – Access mode : http://www.confcontact.com/ 2013-obrazovatelnij-process/6_prokop.htm. [in Russian]

Selivanova O.O. Aktualni napriamy suchasnoi linhvistyky (analitychnyi ohliad) (Actual directions of modern linguistics (analytical review)), K., Fitosotsiotsentr, 1999, 148 p. [in Ukrainian]

Sovremennye teorii diskursa: multidistsiplinarnyy analiz (Seriya «Diskursologiya») (Modern theories of discourse: multidisciplinary analysis (series «Discoursology»), Yekaterinburg, Izdatelskiy Dom «Diskurs-Pi», 2006, 177p. [in Russian]


Пристатейна бібліографія ГОСТ


Бацевич Ф.С. Лінгвістична прагматика: спроба обґрунтування проблемного поля і дослідницької одиниці / Ф.С. Бацевич // Мовознавство. – 2009. – № 1. – С. 29 – 37.


Буднік А.О. Особливості вивчення дискурсу в писемній та усній комунікації / А.О. Буднік // Науковий вісник ДДПУ імені І. Франка. Серія «Філологічні науки». Мовознавство. Том 1. – 2016. – № 5. – С. 39 – 42.


Дейк Т.А. Язык. Познание. Коммуникация : пер. с англ. / Т.А. Дейк, В. Кінч. – М. : Прогресс, 1989. – 312 с.


Карасик В. Структура институционального дискурса / В. Карасик // Проблемы языковой коммуникации. – Саратов, 2000. – С. 25 – 33.


Компанієць Л.Г. Принципи та стратегії формування дискурсивних вмінь як основа ефективної іншомовної ділової комунікації / Л.Г. Компанієць // Наукові записки Національного університету «Острозька академія». Серія «Філологічна». – 2016. – Випуск 62. – С. 165 – 168.


Плачинда Т. Інтегративний підхід під час професійної підготовки майбутніх фахівців / Т. Плачинда // Людинознавчі студії. Серія «Педагогіка». – Дрогобич, 2016. – Випуск 3/35. – С. 190 – 198.


Прокоп І.А. Педагогічні умови формування дискурсивної компетенції майбутніх медичних працівників / І.А. Прокоп, М.І. Бобак, Г.Р. Бобак // VI Международная научно-практическая конференция «Образовательный процесс: взгляд изнутри» (17 – 18 декабря 2013 г.) [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.confcontact.com/2013-obrazovatelnij-process/6_prokop.htm.


Селіванова О.О. Актуальні напрями сучасної лінгвістики (аналітичний огляд) / О.О. Селіванова. – К. : Фітосоціоцентр, 1999. – 148 с.


Современные теории дискурса: мультидисциплинарный анализ (Серия «Дискурсология»). – Екатеринбург : Издат. Дом «Дискурс-Пи», 2006. – 177 с.

ISSN 2313-2094 (print); e-ISSN 2413-2039