DOI: https://doi.org/10.24919/2313-2094.4/36.98553

ЕВОЛЮЦІЯ ПРОГРАМОВО-МЕТОДИЧНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ІГРОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ДІТЕЙ ДОШКІЛЬНОГО ВІКУ

Софія Довбня

Анотація


У статті здійснено теоретичний аналіз проблеми трансформації програмово-методичного забезпечення ігрової діяльності дітей дошкільного віку в педагогічній теорії і практиці дошкільних навчальних закладів (друга половина ХХ – початок ХХІ століття; проаналізовано й систематизовано еволюцію програмово-методичного забезпечення ігрової діяльності дітей дошкільного віку та джерельну базу дослідження. Узагальнений аналіз наукових здобутків учених, що виступили джерельною базою вивчення стану досліджуваної проблеми, надав можливість визначити стратегії впровадження програмово-методичного забезпечення в сучасну освітню практику дошкільних навчальних закладів.


Ключові слова


трансформації; ігрова діяльність; програма; програмово-методичне забезпечення; дошкільне виховання; дошкільна освіта

Повний текст:

PDF

Посилання


Anishchenko O.V. Naukovi doslidzhennia z istorii profesiinoi osvity ta istorii pedahohiky (Research on the history of vocational education and history of education), Nizhyn, 2003, рр. 23 – 25. [in Ukrainian]

Batlina L.V. Stanovlenie i razvitie obshchestvennogo dosholnogo vospitaniya v Urainskoy SSR (1917 – 1941 gg.), Kyiv, 1983, 187 р. [in Russian]

Bondar O.V. Stanovlennia i rozvytok systemy doshkilnoho vykhovannia u USRR (1919 – 1933 rr.) (The formation and development of preschool education in the USSR (1919 – 1933), Kharkiv, 2006, 163 р. [in Ukrainian]

Kudykina N.V. Teoretychni zasady pedahohichnoho kerivnytstva ihrovoiu diialnistiu molodshykh shkoliariv u pozaurochnomu navchalno-vykhovnomu protsesi (Theoretical basis of pedagogical guidance gaming activity of primary school children in extracurricular educational process), Kyiv, 2004, 404 р. [in Ukrainian]

Popychenko S.S. Rozvytok teorii i praktyky doshkilnoho vykhovannia v Ukraini (kinets XIX – pochatok XX st.) (Development of the theory and practice of preschool education in Ukraine (the end of XIX – beginning XX centuries), Uman, 2009, 150 р. [in Ukrainian]

Stepanova T.M. Evoliutsiia zmistu doshkilnoi osvity u druhii polovyni XX stolittia (The evolution of the content of preschool education in the second half of the twentieth century), Kyiv, 2010, 184 р. [in Ukrainian]

Stepanova T.M. Transformatsii zmistu peredshkilnoi osvity v istorii rozvytku vitchyznianoi doshkilnoi pedahohiky (kinets XIX – XX stolittia) (Transformation content peredshkilnoyi education in stories development the national preschool Education (end XIX – XX century), Kyiv, 2011, 424 р. [in Ukrainian]

Uliukaieva I.H. Stanovlennia i rozvytok doshkilnoi pedahohichnoi osvity v Ukraini (1905 – 1941) (Formation and development of pre-school teacher education in Ukraine (1905 – 1941), Kyiv, 1993, 18 р. [in Ukrainian]

Tsvietkova H. Aksiolohichni zasady pidhotovky vykhovatelia ditei doshkilnoho viku do vykhovnoi diialnosti (Axiological principles of educator preparation of preschool children to educational activities), Liudynoznavchi studii, 2016, № 2/34, рр. 244 – 252. [in Ukrainian]


Пристатейна бібліографія ГОСТ


Аніщенко О.В. Наукові дослідження з історії професійної освіти та історії педагогіки : метод. рекоменд. науковцям-початківцям / О.В. Аніщенко. – Ніжин : Вид-во НДПУ ім. М. Гоголя, 2003. – 49 с. – С. 23 – 25.


Батлина Л.В. Становление и развитие общественного дошкольного воспитания в Украинской ССР (1917 – 1941 гг.) : дисс. … канд. пед. наук : 13.00.01 / Л.В. Батлина ; М-во просвещения УССР, Киев. гос. пед. ин-т им. А.М. Горького. – К., 1983. – 187 с.


Бондар О.В. Становлення і розвиток системи дошкільного виховання в УСРР (1919 – 1933 рр.) : дис. … канд. пед. наук : 07.00.01 / Олександра Василівна Бондар ; Харк. нац. ун-т ім. В.Н. Каразіна. – Х., 2006. – 163 с.


Кудикіна Н.В. Теоретичні засади педагогічного керівництва ігровою діяльністю молодших школярів у позаурочному навчально-виховному процесі : дис. ... д-ра пед. наук : 13.00.01 / Надія Василівна Кудикіна ; Київ. міськ. пед. ун-т ім. Б.Д. Грінченка. – К., 2004. – 404 с.


Попиченко С.С. Розвиток теорії і практики дошкільного виховання в Україні (кінець ХІХ – початок ХХ ст.) : [монографія] / Світлана Сергіївна Попиченко. – Умань : Софія, 2009. – 150 с.


Степанова Т.М. Еволюція змісту дошкільної освіти у другій половині ХХ століття : [монографія] / Т.М. Степанова. – К. : ВД «Слово», 2010. – 184 с.


Степанова Т.М. Трансформації змісту передшкільної освіти в історії розвитку вітчизняної дошкільної педагогіки (кінець ХІХ – ХХ століття) : [монографія] / Тетяна Михайлівна Степанова. – К. : ВД «Слово», 2011. – 424 с.


Улюкаєва І.Г. Становлення і розвиток дошкільної педагогічної освіти в Україні (1905 – 1941) : автореф. дис. ... канд. пед. наук. – К., 1993. – 18 с.


Цвєткова Г. Аксіологічні засади підготовки вихователя дітей дошкільного віку до виховної діяльності / Ганна Цвєткова // Людинознавчі студії. – Дрогобич, 2016. – № 2/34. – С. 244 – 252.

ISSN 2313-2094 (print); e-ISSN 2413-2039