DOI: https://doi.org/10.24919/2313-2094.4/36.98583

ВПРОВАДЖЕННЯ ІНТЕРАКТИВНИХ МЕТОДІВ НАВЧАННЯ У ПОЛІКУЛЬТУРНІЙ ОСВІТІ МАЙБУТНІХ ФАХІВЦІВ АГРАРНОЇ ГАЛУЗІ НА ЗАНЯТТЯХ ІНОЗЕМНОЇ МОВИ

Руслан Кравець

Анотація


У статті висвітлено питання впровадження інтерактивних методів навчання у полікультурній освіті майбутніх фахівців аграрної галузі на заняттях іноземної мови. Розкрито сутність інтерактивного навчання, його головну мету та завдання. Описано етапи реалізації інтерактивних методів у навчально-виховному процесі аграрного ВНЗ. Охарактеризовано специфіку групових і фронтальних форм організації полікультурної освіти під час співнавчання, побудованого на діалогічній основі. Детерміновано правила ведення дискусії. Проаналізовано функції та місце рольової гри у формуванні полікультурної компетентності майбутніх фахівців аграрної галузі на заняттях іноземної мови.


Ключові слова


інтерактивний метод; педагогічний процес; полікультурна освіта; іноземна мова; аграрна галузь

Повний текст:

PDF

Посилання


Baldych N. Vykorystannia interaktyvnykh tekhnolohii navchannia v pochatkovii shkoli (The use of interactive teaching technologies at primary school), Vykorystannia suchasnykh pedahohichnykh tekhnolohii u navchalno-vykhovnomu protsesi, Kirovohrad, 2016, n. 33, pp. 8 – 74. [in Ukrainian]

Varzatska L., Kratasiuk L. Interaktyvni metody navchannia: linhvodydaktychni zasady (Interactive teaching methods: lingual-didactic bases), Dyvoslovo, 2005, n. 2, pp. 5 – 19. [in Ukrainian]

Heiko I. Vykorystannia interaktyvnykh form i metodiv navchannia: z dosvidu roboty (The use of interactive teaching forms and methods), Tema, 2004, n. 3/4, pp. 229 – 232. [in Ukrainian]

Hin A. Bezkrovna ataka: Tekhnolohiia provedennia navchalnoho mozkovoho shturmu: tsikava i prosta forma navchalnoii diialnosti (Bloodless attack: Technology of conducting educational brainstorming: an interesting and simple form of an educational activity), Zavuch, 2000, n. 8, pp. 7 – 11. [in Ukrainian]

Yelnykova O.V. Interaktyvni metody navchannia, yikh mistse u klasyfikatsii pedahohichnykh innovatsii (Interactive teaching methods, their place in classification of pedagogical innovations), Imidzh suchasnoho pedahoha, 2001, n. 3 – 4 (14 – 15), pp. 71 – 74. [in Ukrainian]

Kramachenko S.H. Interaktyvni tekhniky navchannia yak zasib rozvytku tvorchoho potentsialu (Interactive teaching techniques as a means of developing the creative potential), Vidkrytyi urok, 2002, n. 5 – 6, pp. 7 – 10. [in Ukrainian]

Pavlishak O., Hutyriak O. Motyvovanist yak nevidiemna chastyna formuvannia inshomovnoii komunikatsii u studentiv pedahohichnykh spetsialnostei v Avstrii (Motivation as an integral part of forming the foreign language competence of students of pedagogical branches in Austria), Liudynoznavchi studii, Seriia «Pedahohika», 2015, n. 1/33, pp. 121 – 129. [in Ukrainian]

Pyshko O.L. Interaktyvni metody navchannia yak sposib rozvytku tvorchykh zdibnostei uchniv na urokakh istorii ta pravoznavstva (Interactive teaching methods as a means of developing pupils’ creative skills at History classes), Narodna osvita, 2014, n. 1(22), Electronic resource, Access mode : http://narodnaosvita.kiev.ua/? page_id=2257. [in Ukrainian]

Pometun O., Pyrozhenko L. Interaktyvni tekhnolohii navchannia: teoriia, praktyka, dosvid (Interactive teaching technologies: theory, practice, experience), Kyiv, 2002, 136 p. [in Ukrainian]

Pometun O.I., Pobirchenko N.S., Kobernyk H.I. Interaktyvni tekhnolohii: teoriia ta metodyka (Interactive technologies: theory and methodology), Kyiv, 2008, 94 p. [in Ukrainian]

Pometun O.I., Pyrozhenko A.V. Suchasnyi urok. Interaktyvni tekhnolohii navchannia (Modern lesson. Interactive teaching technologies), Kyiv, 2004, 192 p. [in Ukrainian]


Пристатейна бібліографія ГОСТ


Балдич Н. Використання інтерактивних технологій навчання в початковій школі / Н. Балдич // Використання сучасних педагогічних технологій у навчально-виховному процесі. – Кіровоград : Центр методичної та соціально-психологічної служби. – 2016. – № 33. – С. 71 – 74.


Варзацька Л. Інтерактивні методи навчання: лінгводидактичні засади / Л. Варзацька, Л. Кратасюк // Дивослово: Українська мова й література в навчальних закладах : щомісячний науково-методичний журнал Міністерства освіти і науки України. – 2005. – № 2. – С. 5 – 19.


Гейко І. Використання інтерактивних форм і методів навчання: з досвіду роботи / І. Гейко // Тема. – 2004. – № 3/4. – С. 229 – 232.


Гін А. Безкровна атака: Технологія проведення навчального мозкового штурму: цікава і проста форма навчальної діяльності / А. Гін // Завуч (Перше вересня). – 2000. – № 8. – С. 7 – 11.


Єльникова О.В. Інтерактивні методи навчання, їх місце у класифікації педагогічних інновацій / О.В. Єльникова // Імідж сучасного педагога. – 2001. – № 3 – 4 (14 – 15). – С. 71 – 74.


Крамаченко С.Г. Інтерактивні техніки навчання як засіб розвитку творчого потенціалу / С.Г. Крамаченко // Відкритий урок. – 2002. – № 5 – 6. – С. 7 – 10.


Павлішак О. Мотивованість як невід’ємна частина формування іншомовної комунікації у студентів педагогічних спеціальностей в Австрії / О. Павлішак, О. Гутиряк // Людинознавчі студії. Серія «Педагогіка». – 2015. – Випуск 1/33. – С. 121 – 129.


Пишко О.Л. Інтерактивні методи навчання як спосіб розвитку творчих здібностей учнів на уроках історії та правознавства [Електронний ресурс] / О.Л. Пишко // Народна освіта. – 2014. – № 1 (22). – Режим доступу : http://narodna osvita.kiev.ua/?page_id=2257.


Пометун О. Інтерактивні технології навчання: теорія, практика, досвід / О. Пометун, Л. Пироженко. – К. : АПН, 2002. – 136 с.


Пометун О.І. Інтерактивні технології: теорія та методика / О.І. Пометун, Н.С. Побірченко, Г.І. Коберник. – К. : АПН, 2008. – 94 с.


Пометун О.І. Сучасний урок. Інтерактивні технології навчання / О.І. Пометун, А.В. Пироженко. – К. : А.С.К., 2004. – 192 с.


Словник іншомовних слів / уклад.: С.М. Морозов, Л.М. Шкарапута. – К. : Наук. думка, 2000. – 680 с.


Суворова Н. Интерактивное обучение: новые подходы / Н. Суворова // Инновации в образовании. – 2001. – № 5. – С. 106 – 107.


Хуторской А.В. Современная дидактика / А.В. Хуторской. – СПб. : Питер, 2001. – 544 с.


Циркаль А.Ю. Огляд найбільш цікавих інтерактивних методів на заняттях з англійської мови / А.Ю. Циркаль // Сучасні методи викладання іноземної мови професійного спрямування у вищій школі : збірник наукових статей. – К. : НТУУ «КПІ», 2013. – С. 350 – 360.

ISSN 2313-2094 (print); e-ISSN 2413-2039