DOI: https://doi.org/10.24919/2313-2094.4/36.98632

УКРАЇНСЬКЕ НАЦІОНАЛЬНЕ ШКІЛЬНИЦТВО НА ЗЕМЛЯХ НАДСЯННЯ, ЛЕМКІВЩИНИ ТА ХОЛМЩИНИ (1919 – 1939 рр.) ЯК ІСТОРИКО-ПЕДАГОГІЧНА ПРОБЛЕМА

Igor Pavliv

Анотація


У статті на основі аналізу історіографічних досліджень українського національного шкільництва на землях Надсяння, Лемківщини та Холмщини (1919 – 1939 рр.) висвітлено їх цілісну картину; виокремлено дві групи джерел вивчення цієї проблеми: праці вітчизняних науковців про становище української школи у Польщі, реалії тогочасної української освіти, її потреби і труднощі розвитку; а також розвідки польських науковців, які з позицій панівної держави трактували освітню політику і зміст культурно-освітніх процесів на західноукраїнських землях. Крім того, здійснено ґрунтовну характеристику кожної з виокремлених груп джерел.


Ключові слова


українське національне шкільництво; територія Надсяння; Лемківщини; Холмщини; етнічні регіони; вітчизняна історіографія; польська історіографія

Повний текст:

PDF

Посилання


Velykanovych D. Za ukrainsku shkolu (According to Ukrainian school), Lviv, 1934, 32 p. [in Ukrainian]

Herasymovych I. Do borotby za dushu ukrainskoi dytyny (To fight for the soul of Ukrainian baby), 1933, 23 p. [in Ukrainian]

Herasymovych I. Pratsia vchytelia v shkoli. Metodychni zavvahy do navchannia v narodnych shkolakh (The work of a teacher in the school. Methodological Reflections for teaching in public schools), Krakow, 1940, 143 p. [in Ukrainian]

Kemin V. Rozvytok osvity i pedahohichnoi dumky ukraintsiv u krainakh Tsentralnoi, Skhidnoi ta Pivdenno-Skhidnoi Yevropy (1918 – 1996 rr.) (Development of education and pedagogical thought in Ukrainian Central, Eastern and South-Eastern Europe (1918 – 1996 years)), 1997, 186 p. [in Ukrainian]

Kostyk P. Trahichna dolia Kholmshchyny i Pidliashshia (The tragic fate of Khelm and Podlasie), 1997, 126 p. [in Ukrainian]

Lemkivshchyna : Zemlia, liudy, istoriia, kultura (Lemkivschyna: land, people, history, culture), 1988, 568 p. [in Ukrainian]

Makarchuk S. Etnosotsialnoe razvitie i natsionalnye otnoshenie na zapadnoukrainskikh zemlyakh v period imperializma (Ethnosocial development and ethnic relations in Western Ukraine in the period of imperialism), Lvov, 1983, 256 p. [in Russian]

Stuparyk B. Natsionalna shkola: vytoky, stanovlennia (Natsionalna School: Revolution, the establishment), 1998, 336 p. [in Ukrainian]

Tyshchyk B. Polshcha: istoriia derzhavnosti i prava (Х – pochatok ХХІ st.) (Poland: history of state and law (X – the beginning of XXI century.)), 2012, 512 p. [in Ukrainian]

Fedorovych K. Ukrainski shkoly v Halychyni v svitli zakoniv i praktyky (Ukrainian schools in Galicia in the light of laws and practices), Lviv, 1929, 94 p. [in Ukrainian]

Felinski M. Ukraintsi u vidrodzhenii Polshchi (Ukrainians in Poland Restored), Lviv, 1931, 119 p. [in Ukrainian]

Tselevych V. Pro novi polski shkilni zakony (On the new Polish law school), Lviv, 1925, 112 p. [in Ukrainian]

Yasinchuk L. 50 rokiv Ridnoi shkoly (1881 – 1931) (50 Native School (1881 – 1931)), Lviv, 1931, 171 p. [in Ukrainian]

Yasinchuk L. Novyi ustrii derzhavnoho shkilnytstva v Polshchi (The new system of public schooling in Poland), Lviv, 1932, 32 p. [in Ukrainian]

Biernacka M. Oświata a społeczno-kulturowe przeobrażenie wsi w okresie międzywojennym (na przykładzie wybranej spoiści), Etnografia Polska XXVII, Wrocław, 1983, Zeszyt 1, pp. 109 – 138. [in Polish]

Kozera A. Edukacja w polskiej myśli politycznej (1918 – 1939), Kielce, 2006, 552 p. [in Polish]

Tomaszewski J. Ojczyzna nie tylko Polaków. Mniejszości narodowe w Polsce w latach 1918 – 1939, Warszawa, 1985, 232 p. [in Polish]

Trzebiatowski K. Szkolnictwo powszechne w Polsce w latach 1918 – 1932, Wrocław, 1970, 368 p. [in Polish]

Wróblewska U. Polityka oświatowa państwa polskiego wobec mniejszości narodowych, grup etnicznych i wyznaniowych zamieszkujących Kresy Wschodnie w II RP, Nayka, 2011, № 2, pp. 109 – 124. [in Polish]

Zaborski W. Zagadnienia ludnościowe Karpat Polskich, Rocznik Ziem Gorskich, 1939, pp. 213 – 237. [in Polish]

Żarnowski J. Polska Niepodległa 1918 – 1919, Wrocław, 1984, 162 p. [in Polish]


Пристатейна бібліографія ГОСТ


Великанович Д. За українську школу / Д. Великанович. – Львів : [б. в.], 1934. – 32 с.


Герасимович І. До боротьби за душу української дитини / І. Герасимович. – Б. м., 1933. – 23 с.


Герасимович І. Праця вчителя в школі. Методичні завваги до навчання в народних школах / І. Герасимович. – Краків, 1940. – 143 с.


Кемінь В. Розвиток освіти й педагогічної думки українців у країнах Центральної, Східної та Південно-Східної Європи (1918 – 1996 рр.) : моногр. / В. Кемінь ; за ред. М.Б. Євтуха. – К. : ТОВ «Міжнар. фін. агенція», 1997. – 186 с.


Костик П. Трагічна доля Холмщини і Підляшшя / П. Костик. – Львів : Львів. сусп.-культ. т-во «Холмщина» ; Львів. крайове т-во «Рідна школа», 1997. – 126 с.


Лемківщина : земля, люди, історія, культура / ред. Б.О. Струмінський : у 2-х ч. – Нью-Йорк – Париж – Сідней – Торонто : Наукове Товариство ім. Шевченка, 1988. – Ч. 1. – 568 с.


Макарчук С. Этносоциальное развитие и национальные отношения на западноукраинских землях в период империализма / С.А. Макарчук. – Львов : Высшая школа, 1983. – 256 с.


Ступарик Б. Національна школа: витоки, становлення : навч.-метод. посіб. / Б. Ступарик. – К. : ІЗМН, 1998. – 336 с.


Тищик Б.Й. Польща: історія державності і права (Х – початок ХХІ ст.) / Б.Й. Тищик. – Львів : Світ, 2012. – 512 с.


Федорович К. Українські школи в Галичині в світлі законів і практики / К. Федорович. – Львів, 1929. – 94 с.


Фелінські М. Українці у відродженій Польщі / М. Фелінські. – Львів, 1931. – 119 с.


Целевич В. Про нові польські шкільні закони / В. Целевич. – Львів, 1925. – 112 с.


Ясінчук Л. 50 років Рідної школи (1881 – 1931) / Л. Ясінчук. – Львів, 1931. – 171 с.


Ясінчук Л. Новий устрій державного шкільництва в Польщі / Л. Ясінчук. – Львів, 1932. – 32 с.


Biernacka M. Oświata a społeczno-kulturowe przeobzażenie wsi w okresie międzywojennym (na przykładzie wybranej społści) / M. Biernacka // Etografia Polska XXVII. Zeszyt 1. – Wrocław ; Warszawa ; Kraków ; Łodź : Zakład narodowy im. Ossolińskich ; Wydawnitctwo Polskiej Akademii Nauk, 1983. – S. 109 – 138.


Kozera A. Edukacja w polskiej myśli politycznej (1918 – 1939) / A. Kozera. – Kielce : WAX, 2006. – 552 s.


Tomaszewski J. Ojczyzna nie tylko Polaków. Mniejszośсi narodowe w Polsce w latach 1918 – 1939 / J. Tomaszewski. – Warszawa : Młodzieżowa Agencja Wydawnicza, 1985. – 232 s.


Trzebiatowski K. Szkolnictwo powszechne w Polsce w latach 1918 – 1932 / K. Trzebiatowski. – Wrocław ; Warszawa ; Kraków ; Łodź : Zakład narodowy im. Ossolińskich ; Wydawnitctwo Polskiej Akademii Nauk, 1970. – 368 s.


Wróblewska U. Polityka oświatowa państwa polskiego wobec mniejszości narodowych, grup etnicznych i wyznaniowych zamieszkujących Kresy Wschodnie w II RP / U. Wróblewska // Nauka. – 2011. – № 2. – S. 109 – 124.


Zaborski W. Zagadnienia ludnościowe Karpat Polskich / W. Zaborski // Rocznik Ziem Gorskich. – 1939. – S. 213 – 237.


Żarnowski J. Polska Niepodległa 1918 – 1919 / J. Żarnowski. – Wrocław ; Warszawa ; Kraków ; Łodź : Zakład narodowy im. Ossolińskich ; Wydawnitctwo Polskiej Akademii Nauk, 1984. – 162 s.

ISSN 2313-2094 (print); e-ISSN 2413-2039