DOI: https://doi.org/10.24919/2313-2094.4/36.98634

КОМУНІКАТИВНА КОМПЕТЕНТНІСТЬ ВИХОВАТЕЛЯ ДІТЕЙ ДОШКІЛЬНОГО ВІКУ

Ірина Паласевич

Анотація


У статті розкрито особливості формування комунікативної компетентності вихователя дітей дошкільного віку, що передбачає сформованість у нього комунікативно значущих особистісних рис, яскраво виражену гуманістичну схильність до спілкування з вихованцями, володіння системою інтегрованих професійно-мовленнєвих умінь та комунікативних якостей. Акцентовано увагу на створенні сприятливих умов для реалізації міжособистісної комунікації з дошкільниками. Проаналізовано складові комунікативної компетентності (мовну, мовленнєву, лінгвістичну, літературну, фольклорну, культурознавчу, риторичну, методичну компетенції).


Ключові слова


комунікативна компетентність вихователя; складові комунікативної компетентності; комунікативні вміння й навички; комунікативні здібності; діти дошкільного віку

Повний текст:

PDF

Посилання


Bohush A.M. Movlennievyi komponent doshkilnoi osvity (Speech component of preschool education), Kharkiv, 2013, 192 р. [in Ukrainian]

Bekh I.D. Vykhovannia osobystosti (Educating the personality), Kyiv, 2003, T. 2, 342 р. [in Ukrainian]

Yehorova Ye.V. Komunikatyvna kompetentnist yak skladova psykholohichnoi hotovnosti maibutnikh pedahohiv do profesiinoho navchannia (Communicative competence as a component of psychological readiness of future teachers for professional training), Kompetentnisnyi pidkhid v osviti : teoretychni zasady i praktyka realizatsii, 2014, Ch. 2, рр. 199 – 202. [in Ukrainian]

Kravchenko-Dzondza O. Model formuvannia komunikatyvnoi kompetentnosti maibutnikh vchyteliv pochatkovykh klasiv u protsesi profesiinoi pidhotovky (The model of communicative competence of primary school teachers in the training), Liudynoznavchi studii, Seriia «Pedahohika», 2015, Vyp. 31, рр. 177 – 186. [in Ukrainian]

Lutsenko I.O. Teoretyko-metodychni zasady pidhotovky maibutnikh vykhovateliv do orhanizatsii komunikatyvno-movlennievoi diialnosti ditei starshoho doshkilnoho viku (Theoretical and methodological foundations of preparing of future educators to communicative activity of preschool children), Kyiv, 2013, 40 р. [in Ukrainian]

Nikitina A.V. Ukrainska linhvometodyka dlia mahistrantiv (Ukrainian linhvomethods for undergraduates), Starobilsk, 2015, 375 р. [in Ukrainian]

Ziaziun I.A. Pedahohichna maisternist (Pedagogical skills), Kyiv, 2004, 422 р. [in Ukrainian]

Pentyliuk M.I. Naukovi zasady komunikatyvnoi spriamovanosti u navchanni ridnoi movy (Scientific principles of communicative orientation in teaching a native language), Ukrainska mova i literatura v shkoli, 1999, n. 3, рр. 8 – 10. [in Ukrainian]

Semenoh O.M. Profesiina pidhotovka maibutnikh uchyteliv ukrainskoi movy i literatury (Professional training of future teachers of the Ukrainian language and literature), Sumy, 2005, 404 р. [in Ukrainian]

Symonenko T.V. Teoriia i praktyka formuvannia profesiinoi movnokomunikatyvnoi kompetentsii studentiv filolohichnykh fakultetiv (The theory and practice of formation of professional linguistic and communicative competence of students of philological faculty), Cherkasy, 2006, 330 р. [in Ukrainian]

Smirnova E.O. Otnoshenie populyarnykh i nepopulyarnykh doshkolnikov k sverstnikam (The position of popular and unpopular preschoolers to peers), Voprosy psikhologii, 1998, n. 3, рр. 50 – 60. [in Russian]


Пристатейна бібліографія ГОСТ


Богуш А.М. Мовленнєвий компонент дошкільної освіти / А.М. Богуш. – 4-те вид. доопр. і доп. – Х. : Ранок, 2013. – 192 с.


Бех І.Д. Виховання особистості : у 2-х т. / І.Д. Бех. – К. : Либідь, 2003. – Т. 2. – 342 с.


Єгорова Є.В. Комунікативна компетентність як складова психологічної готовності майбутніх педагогів до професійного навчання / Є.В. Єгорова // Ком-петентнісний підхід в освіті: теоретичні засади і практика реалізації : матеріали методолог. семінару (м. Київ, 3 квіт. 2014 р.) : [у 2 ч.]. – К. : Ін-т обдарованої дитини НАПН України, 2014. – Ч. 2. – С. 199 – 202.


Кравченко-Дзондза О. Модель формування комунікативної компетентності майбутніх вчителів початкових класів у процесі професійної підготовки / О. Кравченко-Дзондза // Людинознавчі студії : збірник наукових праць Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка. Серія «Педагогіка». – Дрогобич : Ред.-вид. відділ ДДПУ імені Івана Франка, 2015. – Вип. 31 : Педагогіка. – С. 177 – 186.


Луценко І.О. Теоретико-методичні засади підготовки майбутніх вихователів до організації комунікативно-мовленнєвої діяльності дітей старшого дошкільного віку : автореф. дис. … д-ра пед. наук : 13.00.08 – дошкільна педагогіка / І.О. Луценко. – К., 2013. – 40 с.


Нікітіна А.В. Українська лінгвометодика для магістрантів : навч.-метод. посіб. / А.В. Нікітіна. – Старобільськ : Вид-во ДЗ «ЛНУ імені Тараса Шевченка», 2015. – 375 с.


Педагогічна майстерність : підручник / за ред. І. Зязюна. – 2-ге вид., допов. переробл. – К. : Вища школа, 2004. – 422 с.


Пентилюк М.І. Наукові засади комунікативної спрямованості у навчанні рідної мови / М.І. Пентилюк // Українська мова і література в школі. – 1999. – № 3. – С. 8 – 10.


Семеног О.М. Професійна підготовка майбутніх учителів української мови і літератури : монографія / О.М. Семеног. – Суми : Мрія-1, 2005. – 404 с.


Симоненко Т.В. Теорія і практика формування професійної мовнокомунікативної компетенції студентів філологічних факультетів : монографія / Т.В. Симоненко. – Черкаси : Брама, 2006. – 330 с.


Смирнова Е.О. Отношение популярных и непопулярных дошкольников к сверстникам / Е.О. Смирнова, Е.В. Калягина // Вопросы психологии. – 1998. – № 3. – С. 50 – 60.

ISSN 2313-2094 (print); e-ISSN 2413-2039