DOI: https://doi.org/10.24919/2313-2094.4/36.98656

РОЗВИТОК ЗДОРОВ’ЯЗБЕРЕЖУВАЛЬНИХ ТЕХНОЛОГІЙ У НАВЧАЛЬНО-ВИХОВНОМУ ПРОЦЕСІ ПОЧАТКОВОЇ ШКОЛИ (1991 − 2016 рр.)

Oleksandra Yankovych

Анотація


У статті на основі аналізу теоретичних аспектів та практики реалізації здоров’язбережувальних технологій у 90-х рр. ХХ ст. – на поч. ХХІ ст. визначено особливості їх розвитку в навчально-виховному процесі початкової школи. Наведено підходи до трактування понять, класифікації технологій у галузі здоров’язбереження. З’ясовано суть поняття «розвиток здоров’язбережувальних технологій». Виявлено можливості використання позитивних ідей досвіду генезису здоров’язбережувальних технологій у початковій школі та в педагогічних ВНЗ у процесі підготовки майбутніх учителів учнів молодшого шкільного віку. 


Ключові слова


здоров’язбережувальні технології; здоров’язбережувальні технології початкової школи; розвиток здоров’язбережувальних технологій; здоров’яформування; навчання в русі

Повний текст:

PDF

Посилання


Vashchenko O.M. Formuvannia v maibutnikh uchyteliv kompetentnosti vykorystannia zdoroviazberezhuvalnykh osvitnikh tekhnolohii u navchalno-vykhovnomu protsesi pochatkovoi shkoly (Future teachers’ competence use formation of health saving and educational of educational technologies in the educational process of elementary school), Rezhym dostupu : library.kubg.edu.ua/5154/1Ващенко%20О.М.%20%20Формування%20в%20майбутніх%20вчителів.pdf. [in Ukrainian]

Dubohai O. Navchannia uchniv pochatkovoi shkoly v systemi zdoroviazberezhennia zasobamy osvitno-rukhovoi metodyky (Pupils’ elementary school education in the system health saving by means of educational methodology), Fizychne vykhovannia, sport i kultura zdorovia u suchasnomu suspilstvi : zbirnyk naukovykh prats, 2015, № 3 (31), pp. 69 – 74. [in Ukrainian]

Yefimova V.M. Zdoroviazberezhuvalni tekhnolohii u konteksti pedahohichnykh doslidzhen (Health saving technology in the context of educational researches), Problemy fizychnoho vykhovannia i sportu, № 1, 2010, pp. 57 – 60. [in Ukrainian]

Kalynychenko I. Otsinka zdorovia ta fizychnoho stanu ditei molodshoho shkilnoho viku (Health and physical condition assessment of primary school age children), Fizychne vykhovannia, sport i kultura zdorovia u suchasnomu suspilstvi : zbirnyk naukovykh prats, 2008, T. 2, pp. 128 – 131. [in Ukrainian]

Metodychni rekomendatsii shchodo vykladannia u pochatkovii shkoli u 2016/ 2017 navchalnomu rotsi (Methodological guidelines for teaching in primary schools in the 2016/2017 academic year), Rezhym dostupu : http://www.schoollife.org.ua/metodychni-rekomendatsiyi-shhodo-vykladannya-u-pochatkovij-shkoli-u-2016-2017-navchalnomu-rotsi. [in Ukrainian]

Onyshchenko N.P., Lykhovyd O.R. Zdoroviazberezhuvalni tekhnolohii u systemi pidhotovky maibutnikh uchyteliv do innovatsiinoi diialnosti (Heath saving technologies in the system of teachers training for innovative activity), Molodyi vchenyi, 2016, № 9.1. (36.1), pp. 122 – 126. [in Ukrainian]

Pivnenko Yu.V. Formuvannia fizychnoho zdorovia uchniv u navchalno-vykhovnomu protsesi pochatkovoi shkoly : dys. … kand. ped. nauk : 13.00.07 – teoriia i metodyka vykhovannia (Pupils physical health formation in the educational process of elementary school), Zaporizhzhia, 2013, 215 p. [in Ukrainian]

Pro provedennia doslidno-eksperymentalnoi roboty na bazi zahalnoosvitnikh navchalnykh zakladiv Vinnytskoi, Volynskoi, Sumskoi, Ternopilskoi, Kharkivskoi, Khmelnytskoi oblastei ta m. Kyiv (Research-experemental work realisation on the basis of secondary schools in Vinnytsia, Volyn, Sumy, Ternopil, Kharkiv, Khmelnytsky regions and Kyiv) : Nakaz Ministerstva osvity i nauky Ukrainy № 1312 vid 02.11.2016 r. – Rezhym dostupu : http://old.mon.gov.ua/files/normative/2016-11-08/6397/nmo-1312.pdf. [in Ukrainian]

Slyvka L. Istoryko-filosofski osnovy zdoroviazberezhuvalnoho vykhovannia (Historical and philosophical basis of health saving education), Liudynoznavchi studii. Seriia «Pedahohika», 2016, Vyp. 3/35, pp. 208 – 216. [in Ukrainian]

Smirnov N.K. Zdorovesberegayushchie obrazovatelnye tekhnologii v sovremennoy shkole (Health saving educational technologies in modern school), Moscow, 2002, 121 p. [in Russian]

Soroka O.V. Teoretychni i metodychni zasady pidhotovky maibutnikh uchyteliv pochatkovoi shkoly do vykorystannia art-terapevtychnykh tekhnolohii (Theoretical and methodological principles of primary school teachers training to use art-therapy technologies), Ternopil, 2016, 534 p. [in Ukrainian]

Shchorichna dopovid pro stan zdorovia naselennia, sanitarno-epidemichnu sytuatsiiu ta rezultaty diialnosti systemy okhorony zdorovia Ukrainy. 2014 rik (Annual report about the state of people health, sanitary and epidemiological situation and the activity results of the health system in Ukraine. 2014), Kyiv, 2015, 460 p. [in Ukrainian]

Yankovych O.I. Rozvytok osvitnikh tekhnolohii u teorii ta praktytsi vyshchoi pedahohichnoi osvity Ukrainy (1957 – 2005 rr.) (Educational technology development in theory and practice of high training education in Ukraine (1957 – 2005)), Ternopil, 2009, 527 p. [in Ukrainian]

Dryden G., Vos J. Rewolucja w uczeniu (Revolution in education), Poznan, 2003, 543 s. [in Polish]

Dziamska D. Edukacja przez ruch. Fale, spirale, jodełki, zygzaki (miękka) (Education through movement. Waves, spirals, herringbone, zigzag (soft)), Warszawa, 2015, 60 p. [in Polish]


Пристатейна бібліографія ГОСТ


Ващенко О.М. Формування в майбутніх учителів компетентності використання здоров’язбережувальних освітніх технологій у навчально-виховному процесі початкової школи [Електронний ресурс] / О.М. Ващенко. – Режим доступу : library.kubg.edu.ua/5154/1/Ващенко%20О.М.%20%20Формування%20в%
20майбутніх%20вчителів.pdf.


Дубогай О. Навчання учнів початкової школи в системі здоров’язбереження засобами освітньо-рухової методики / Олександра Дубогай // Фізичне виховання, спорт і культура здоров’я у сучасному суспільстві : збірник наукових праць. – 2015. – № 3 (31). – С. 69 – 74.


Єфімова В.М. Здоров’язбережувальні технології у контексті педагогічних досліджень / В.М. Єфімова // Проблеми фізичного виховання і спорту. –2010. – № 1. – С. 57 – 60.


Калиниченко І. Оцінка здоров’я та фізичного стану дітей молодшого шкільного віку / Ірина Калиниченко // Фізичне виховання, спорт і культура здоров’я у сучасному суспільстві : зб. наук. праць. – 2008. – Т. 2. – С. 128 – 131.


Методичні рекомендації щодо викладання у початковій школі у 2016/ 2017 навчальному році [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www. schoollife.org.ua/metodychni-rekomendatsiyi-shhodo-vykladannya-u-pochatkovij-shkoli-u-2016-2017-navchalnomu-rotsi.


Онищенко Н.П. Здоров’язбережувальні технології у системі підготовки майбутніх учителів до інноваційної діяльності / Н.П. Онищенко, О.Р. Лиховид // Молодий вчений. – 2016. – № 9.1. (36.1). – C. 122 – 126.


Півненко Ю.В. Формування фізичного здоров’я учнів у навчально-виховному процесі початкової школи : дис. … канд. пед. наук : 13.00.07 – теорія і методика виховання / Юлія Володимирівна Півненко ; Запорізький інститут післядипломної пед. освіти. – Запоріжжя, 2013. – 215 с.


Про проведення дослідно-експериментальної роботи на базі загальноосвітніх навчальних закладів Вінницької, Волинської, Сумської, Тернопільської, Харківської, Хмельницької областей та м. Київ : Наказ Міністерства освіти і науки України № 1312 від 02.11.2016 р. [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://old.mon.gov.ua/files/normative/2016-11-08/6397/nmo-1312.pdf.


Сливка Л. Історико-філософські основи здоров’язбережувального виховання / Лариса Сливка // Людинознавчі студії. Серія «Педагогіка». – 2016. – Вип. 3/35. – С. 208 – 216.


Смирнов Н.К. Здоровьесберегающие образовательные технологии в современной школе / Н.К. Смирнов. – М. : АПК и ПРО, 2002. – 121 с.


Сорока О.В. Теоретичні і методичні засади підготовки майбутніх учителів початкової школи до використання арт-терапевтичних технологій : дис. … д-ра пед. наук : 13.00.04 – теорія і методика професійної освіти / Ольга Вікторівна Сорока. – Тернопіль, 2016. – 534 с.


Щорічна доповідь про стан здоров’я населення, санітарно-епідемічну ситуацію та результати діяльності системи охорони здоров’я України. 2014 рік. – К. : ДУ «УІСД МОЗ України», 2015. – 460 с.


Янкович О.І. Розвиток освітніх технологій у теорії та практиці вищої педагогічної освіти України (1957 – 2005 рр.) : дис. … д-ра пед. наук : 13.00.01 – загальна педагогіка та історія педагогіки / О.І. Янкович. – Тернопіль : ТНПУ імені Володимира Гнатюка, 2009. – 527 с.


Dryden G. Rewolucja w uczeniu : przekł. Bożena Jóźwiak / Gordon Dryden, Jeannette Vos. – Poznan : Wyd-wo Zysk i S-ka, 2003. – 543 s.


Dziamska D. Edukacja przez ruch. Fale, spirale, jodełki, zygzaki (miękka) / Dorota Dziamska. – Warszawa : Wydawnictwo : Nowa Era, 2015. – 60 s.

ISSN 2313-2094 (print); e-ISSN 2413-2039