Людинознавчі студії. Серія Педагогіка

Шановні колеги, автори та читачі!

Ми хотіли б запросити вас до дослідницького співтовариства Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка!

Засновник і видавець: Дрогобицький державний педагогічний університет імені Івана Франка.

Рік заснування: 2000

На підставі Наказу Міністерства освіти і науки України від 2.07.2020 №886 (додаток 4) збірник наукових праць «Людинознавчі студії. Серія Педагогіка» внесений до переліку фахових видань України (категорія «Б») у галузі педагогічних наук (011 Освітні, педагогічні науки).

ISSN 2313-2094 (print); e-ISSN 2413-2039

Свідоцтво про державну реєстрацію друкованого засобу масової інформації: КВ № 24295-14135P від 27.12.2019

Мова видання: українська, англійська.

Періодичність з 2020: 2 рази на рік (квітень, грудень)

Головний редактор: Марія Миронівна Чепіль – доктор педагогічних наук, професор, академік НАН ВО України, Заслужений діяч науки і техніки України, завідувач кафедри загальної педагогіки та дошкільної освіти ДДПУ ім. Івана Франка.

Збірник відображено у таких науко-метричних базах даних та каталогах: Google Scholar, Directory of Open Access Journals, ERIH PLUS, Ulrich's Periodicals Directory, Crossref.

E-mail: kafpedag@gmail.com