№ 31 (2015)

Зміст

Статті

ПРОФЕСІЇ СОЦІАЛЬНИЙ ПЕДАГОГ І СОЦІАЛЬНИЙ ПРАЦІВНИК: СПІЛЬНЕ І ВІДМІННЕ PDF
Надія Ашиток
ПРАКТИЧНА ПІДГОТОВКА МАЙБУТНЬОГО СОЦІАЛЬНОГО ПЕДАГОГА З ВИКОРИСТАННЯМ ІНФОРМАЦІЙНИХ І КОМУНІКАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ PDF
Валентина Березан
ВНЕСОК УКРАЇНСЬКИХ ЛІКАРІВ У РОЗВИТОК ВІТЧИЗНЯНОЇ НАУКИ ТА МЕДИЧНОЇ ОПІКИ ДІТЕЙ І ДОРОСЛИХ (кінець ХІХ – початок ХХ ст.) PDF
Іван Білавич
РОЗВИТОК МУЗИЧНОЇ ОСВІТИ В УКРАЇНІ У ПЕРІОД КОЗАЦЬКОЇ ДОБИ (ГЕТЬМАНЩИНИ) PDF
Володимир Біліченко
ОРГАНІЗАЦІЯ ПРОГРАМ ТЕЛЕМЕНТОРСТВА ДЛЯ ОБДАРОВАНИХ І ТАЛАНОВИТИХ У РОЗВИНЕНИХ АНГЛОМОВНИХ КРАЇНАХ PDF
Марина Бойченко
ФОРМУВАННЯ ПРОФЕСІЙНОГО ІМІДЖУ МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ ТЕХНОЛОГІЙ PDF
Володимир Бондаренко
ЕКОЛОГО-ЕСТЕТИЧНЕ ВИХОВАННЯ У ПОЧАТКОВИХ ШКОЛАХ ВЕЛИКОЇ БРИТАНІЇ PDF
Наталія Величко
РОЗВИТОК ДИТЯЧОЇ НАРОДНОЇ ХОРЕОГРАФІЇ В РАДЯНСЬКІЙ УКРАЇНІ У СТРУКТУРІ ДІЯЛЬНОСТІ ОБЛАСНИХ БУДИНКІВ НАРОДНОЇ ТВОРЧОСТІ (друга половина XX ст.) PDF
Оксана Вільхова
ПРОБЛЕМА ПЕРІОДИЗАЦІЇ ТА ОСВОЄННЯ НАУКОВО-ПУБЛІЦИСТИЧНОЇ СПАДЩИНИ А. МАКАРЕНКА В КОНТЕКСТІ ІННОВАЦІЙНОГО РОЗВИТКУ ОСВІТИ PDF
Марина Волікова
ПРОФЕСІЙНІ ТА ОСОБИСТІСНІ ЯКОСТІ ШКІЛЬНОГО СОЦІАЛЬНОГО ПЕДАГОГА PDF
Олена Гавриш
ІННОВАЦІЇ В ОСВІТНІЙ ДІЯЛЬНОСТІ ВИЩОЇ ШКОЛИ PDF
Віолета Городиська
МЕТОДОЛОГО-ТЕОРЕТИЧНІ ЗАСАДИ ФОРМУВАННЯ ЗДОРОВОГО СПОСОБУ ЖИТТЯ ШКОЛЯРІВ ЗАСОБАМИ ФІЗИЧНОЇ КУЛЬТУРИ І СПОРТУ PDF
Оксана Даниско
ПІДГОТОВКА ФАХІВЦІВ У ГАЛУЗІ МУЗИЧНОГО МИСТЕЦТВА НА ЗАКАРПАТТІ (1919 – 1939 рр.) PDF
Ірина Дацків
ЕКСПЛІКАЦІЯ ФЕНОМЕНУ СОЦІАЛЬНОЇ ОБДАРОВАНОСТІ В КОНТЕКСТІ ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГІЧНИХ ДОСЛІДЖЕНЬ PDF
Олена Демченко
ПІДГОТОВКА МАЙБУТНЬОГО ФАХІВЦЯ МОРСЬКОЇ ГАЛУЗІ У КОНТЕКСТІ КОМПЕТЕНТНІСНОГО ПІДХОДУ PDF
Альона Дуля
ПЕДАГОГІЧНІ УМОВИ ПРАКТИЧНОЇ ПІДГОТОВКИ ФАХІВЦІВ У ВИЩИХ ПЕДАГОГІЧНИХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДАХ УКРАЇНИ PDF
Володимир Кобрій
МЕТА ТА ЗМІСТ ПРОФЕСІЙНОЇ ПІДГОТОВКИ ФІЛОЛОГІВ У ГАЛУЗІ РІДНОЇ МОВИ В УНІВЕРСИТЕТІ КІПРУ наприкінці XX – початку ΧΧΙ століття PDF
Юлія Короткова
МОДЕЛЬ ФОРМУВАННЯ КОМУНІКАТИВНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ МАЙБУТНІХ ВЧИТЕЛІВ ПОЧАТКОВИХ КЛАСІВ У ПРОЦЕСІ ПРОФЕСІЙНОЇ ПІДГОТОВКИ PDF
Олена Кравченко-Дзондза
ДИНАМІКА РІВНЯ ГОТОВНОСТІ ДО САМОСТІЙНОГО ЖИТТЯ ВИХОВАНЦІВ ДБСТ ПРИ ЗДІЙСНЕННІ ЇХ СОЦІАЛЬНО-ПЕДАГОГІЧНОЇ ПІДТРИМКИ PDF
Тетяна Лоза
ТЕОРІЯ ТА ПРАКТИКА СУЧАСНОЇ СИСТЕМИ МУЗИЧНОЇ ОСВІТИ ДІТЕЙ МОЛОДШОГО ШКІЛЬНОГО ВІКУ PDF
Ірина Малашевська
СПІЛКУВАННЯ ЯК НЕВІД’ЄМНА СКЛАДОВА ІМІДЖУ ПЕДАГОГА PDF
Марія Навроцька
ВИХОВНИЙ ІДЕАЛ: ЕВОЛЮЦІЯ ТА СУЧАСНЕ ТРАКТУВАННЯ PDF
Олена Невмержицька
ГЕНЕЗА ЕКСПЕРИМЕНТІВ У ГАЛУЗІ ВИХОВАННЯ У НАУКОВО-ПЕДАГОГІЧНИХ ДОСЛІДЖЕННЯХ УКРАЇНСЬКИХ АВТОРІВ: РЕТРОСПЕКТИВНИЙ АНАЛІЗ PDF
Елліна Панасенко
ПРІОРИТЕТНІ ДЕТЕРМІНАНТИ ПРОЦЕСУ ПІДГОТОВКИ ДИТИНИ ДО ШКІЛЬНОГО НАВЧАННЯ PDF
Тетяна Пантюк
СПЕЦИФІКА НАВЧАННЯ ІНОЗЕМНИХ МОВ ДОРОСЛИХ PDF
Руслана Преснер
ВПЛИВ РЕФОРМАТОРСЬКОЇ ПЕДАГОГІКИ НА РОЗВИТОК ТЕОРІЇ І ПРАКТИКИ НАВЧАННЯ І ВИХОВАННЯ В УКРАЇНІ У ПЕРШІЙ ТРЕТИНІ ХХ ст.: ІСТОРІОГРАФІЯ ПРОБЛЕМИ PDF
Борис Савчук, Юрій Чопик
СУЧАСНИЙ СТАН ПІДГОТОВКИ МАЙБУТНЬОГО ВЧИТЕЛЯ ФІЗИКО-МАТЕМАТИЧНИХ ДИСЦИПЛІН ДО ГУРТКОВОЇ РОБОТИ У ЗАКЛАДАХ ОСВІТИ PDF
Наталія Салань
ДИТЯЧИЙ КОЛЕКТИВ: ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГІЧНИЙ ВИМІР ПРОБЛЕМИ PDF
Олена Сараєва
ВІТЧИЗНЯНА МИСТЕЦЬКА ОСВІТА ХІІІ – СЕРЕДИНИ ХVІ СТОЛІТЬ: НЕФОРМАЛЬНІ Й ФОРМАЛЬНІ ОЗНАКИ PDF
Наталія Сулаєва
ОРГАНІЗАЦІЯ ГУМАННОЇ ВЗАЄМОДІЇ З ВИХОВАНЦЯМИ ЯК ВАЖЛИВЕ ЗАВДАННЯ ПЕДАГОГА PDF
Ганна Шарапа