№ 3/35 (2016)

Зміст

Статті

КОМПЕТЕНТНІСНИЙ ПІДХІД ЯК МЕТОДОЛОГІЯ ПРОФЕСІЙНОЇ ПІДГОТОВКИ ФАХІВЦІВ У ВИЩІЙ ШКОЛІ PDF
Надія Ашиток
ПРАВА ДИТИНИ НА ОСВІТУ ТА РЕАБІЛІТАЦІЮ У ЗАКОНОДАВЧИХ ДОКУМЕНТАХ ПОЛЬЩІ ТА ЇХ ПРАКТИЧНА РЕАЛІЗАЦІЯ PDF (Polski)
Кристина Барлуґ
ПОЗААУДИТОРНА ДІЯЛЬНІСТЬ СТУДЕНТІВ ЯК ЧИННИК ПІДГОТОВКИ МАЙБУТНІХ ВЧИТЕЛІВ ЗАРУБІЖНОЇ ЛІТЕРАТУРИ ДО ПОЗАКЛАСНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ В ШКОЛІ PDF
Тетяна Батрак
ФОРМУВАННЯ МОВЛЕННЄВОЇ КУЛЬТУРИ ЯК СКЛАДНИК ПРОФЕСІОГРАМИ МАЙБУТНЬОГО ВЧИТЕЛЯ PDF
Галина Білавич, Тетяна Стамбульська
ПРОСВІТНИЦЬКО-КОНСУЛЬТАТИВНА ДІЯЛЬНІСТЬ УКРАЇНСЬКИХ ЛІКАРІВ ЩОДО ЗДОРОВ’ЯЗБЕРЕЖЕННЯ ДІТЕЙ ТА ЮНАЦТВА В ГАЛИЧИНІ (перша третина ХХ ст.) PDF
Іван Білавич, Борис Савчук
ЧИННИКИ ВПРОВАДЖЕННЯ СУЧАСНИХ ІНФОРМАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ У ПІДГОТОВЦІ ВЧИТЕЛЯ АНГЛІЙСЬКОЇ МОВИ PDF
Мар’яна Брода
САМООЦІНКА СТАРШОКЛАСНИКІВ ТА ЇХ КОМУНІКАТИВНА АКТИВНІСТЬ PDF (English)
Данута Восік-Каваля
АНАЛІЗ МЕТА-ЦІННОСТЕЙ У ЖІНОК З АНОРЕКСІЄЮ І ПСИХІЧНОЮ БУЛІМІЄЮ PDF (English)
Анна Вятровська
ОРГАНІЗАЦІЯ ВЗАЄМОДІЇ ЗІ CТУДЕНТАМИ БАКАЛАВРІАТУ В ПРОЦЕСІ ВИВЧЕННЯ ДИСЦИПЛІН ПРОФЕСІЙНОГО НАПРЯМУ (ОБМІН ДОСВІДОМ) PDF
Лариса Гаращенко
ПРОБЛЕМА ВИБОРУ СЕРЕДНЬОГО НАВЧАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ (ГІМНАЗІЇ) В АВСТРІЇ PDF
Ольга Дєнічєва
ЗМІСТ І ФОРМИ НАУКОВО-ДОСЛІДНИЦЬКОЇ РОБОТИ СТУДЕНТІВ У КЛАСИЧНИХ УНІВЕРСИТЕТАХ УКРАЇНИ (1950 – 1990 рр.) PDF
Оксана Дмитришин
ЕЛЕМЕНТИ ІМІДЖОТВОРЧОСТІ У НАВЧАЛЬНО-ПРОФЕСІЙНІЙ ДІЯЛЬНОСТІ МАЙБУТНЬОГО ВЧИТЕЛЯ ПОЧАТКОВОЇ ШКОЛИ PDF
Тетяна Довга
ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГІЧНА СУТНІСТЬ ІНТЕРАКТИВНИХ МЕТОДІВ НАВЧАННЯ У ПРОЦЕСІ ПІДГОТОВКИ МАЙБУТНІХ ВИХОВАТЕЛІВ ДО РОБОТИ З ДОШКІЛЬНИКАМИ PDF
Лариса Зданевич
ДО ПРОБЛЕМИ ВИЗНАЧЕННЯ РІВНІВ ВИХОВАНОСТІ ОСНОВ КУЛЬТУРИ СПОЖИВАННЯ У ДІТЕЙ СТАРШОГО ДОШКІЛЬНОГО ВІКУ PDF
Сабіна Іванчук
ПИТАННЯ ФІЗИЧНОГО Й МОРАЛЬНОГО ЗДОРОВ’Я ДІТЕЙ ТА МОЛОДІ У ТВОРЧОМУ ДОРОБКУ ЖІНОК-ПЕДАГОГІВ СХІДНОЇ ГАЛИЧИНИ МІЖВОЄННОГО ПЕРІОДУ PDF
Світлана Івах
ОПІКА НАД ДІТЬМИ ЯК НАУКОВА ПРОБЛЕМА: МІЖДИСЦИПЛІНАРНИЙ ПІДХІД PDF
Ореста Карпенко
МОДЕЛЮВАННЯ ПРОФЕСІЙНОЇ ПІДГОТОВКИ ПЕДАГОГА У ВИЩИХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДАХ УКРАЇНИ PDF
Ольга Кобрій
ШКОЛА В УМОВАХ ДЕМОКРАТИЧНИХ ЗМІН: ВІД ПРАВ І МОЖЛИВОСТЕЙ ДО БЕЗПОРАДНОСТІ ПОЛЬСЬКОГО ВЧИТЕЛЯ PDF (Polski)
Марія Коцур
РІВЕНЬ САМОЦІННОСТІ ДІТЕЙ, ЯКІ АКТИВНО ЗАЙМАЮТЬСЯ СПОРТОМ PDF (English)
Малґожата Майєрек
ПЕДАГОГІЧНА КУЛЬТУРА ЦИВІЛІЗАЦІЙ ЛАТИНСЬКОЇ АМЕРИКИ ПЕРІОДУ КОНКІСТИ: ТРАДИЦІЇ І СПАДКОЄМНІСТЬ PDF (Русский)
Лариса Максімук
СОЦІАЛЬНА КОМПЕТЕНТНІСТЬ УЧНІВ З ДИСЛЕКСІЄЮ У КОНТЕКСТІ САМООЦІНКИ PDF (Polski)
Аґнешка Павлюк-Скшипек, Анна Вітек
ІНТЕГРАТИВНИЙ ПІДХІД ПІД ЧАС ПРОФЕСІЙНОЇ ПІДГОТОВКИ МАЙБУТНІХ ФАХІВЦІВ PDF
Тетяна Плачинда
ОПАНУВАННЯ КУРСУ «ТЕХНОЛОГІЇ СОЦІАЛЬНО-ПЕДАГОГІЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ» ЯК УМОВА ФОРМУВАННЯ У МАЙБУТНІХ СОЦІАЛЬНИХ ПЕДАГОГІВ УМІНЬ І НАВИЧОК ПРОФЕСІЙНО ОРІЄНТОВАНОГО СПІЛКУВАННЯ PDF
Тетяна Савченко
ІСТОРИКО-ФІЛОСОФСЬКІ ОСНОВИ ЗДОРОВ’ЯЗБЕРЕЖУВАЛЬНОГО ВИХОВАННЯ PDF
Лариса Сливка
ПРИНЦИПИ ЗДІЙСНЕННЯ ПОСТПЕНІТЕНЦІАРНОГО ПАТРОНАТУ У ХІХ – НА ПОЧАТКУ ХХ СТ. PDF
Вікторія Стремецька
ПОЛІКУЛЬТУРНЕ ВИХОВАННЯ: КУЛЬТУРНО-ІСТОРИЧНИЙ КОНТЕКСТ PDF (Русский)
Михайло Строчук
ДОСЛІДЖЕННЯ СУТНОСТІ ФЕНОМЕНА «МЕТОДИЧНА КОМПЕТЕНТНІСТЬ» У НАУКОВІЙ ЛІТЕРАТУРІ PDF
Оксана Фесенко
ЗМІСТ ВИХОВНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ УКРАЇНСЬКИХ ПЕДАГОГІВ ГАЛИЧИНИ (КІНЕЦЬ ХІХ – ПОЧАТОК ХХ СТ.) PDF
Марія Чепіль
ВИХОВНИЙ ПОТЕНЦІАЛ ЖІНКИ-МАТЕРІ В СТАНОВЛЕННІ МАЙБУТНЬОЇ ОСОБИСТОСТІ PDF
Ганна Шевцова